vrijdag 16 mei 2014

Windmolens maken grondeigenaren miljonair

50.400,- euro per jaar voor één windmolen

Een grondeigenaar in het noorden van Fryslân op wiens grond straks een windturbine van 3 MW wordt geplaatst, is binnen twintig jaar miljonair. (Of vooruit, tel daar nog een paar jaar bij vanwege verschuldigde OZB en inkomstenbelasting.)

Dit florissante perspectief blijkt uit het gehanteerde model voor pachtprijzen van de stichting Lokale Enerzjy Ferwerderadiel (LEF) in de plannen die zij bij Fryslân foar de Wyn heeft ingeleverd. Het model geldt ook voor grondeigenaren in Leeuwarderadeel die een dergelijke windturbine op hun land krijgen. 

De vergoeding per megawatt per jaar in de opschalingsplannen in beide gemeenten is 16.800,- euro. Voor een 162,5 meter hoge molen met een capaciteit van 3 MW wordt uitgegaan van 3500 zogenoemde vollasturen per jaar, maal een kilowattuurprijs van 0,048 cent, maal het aantal megawatts. Dat levert grondeigenaren met één molen 50.400,- euro per jaar op. 

Het jaarbedrag is het equivalent van de waarde van een hectare landbouwgrond, of 37 koeien, of een splinternieuwe Mercedes. 

Voor molens in minder windrijke gebieden wordt uitgegaan van minder vollasturen; de grondprijzen zijn daar lager. De gemiddelde pachtprijs voor particuliere grond waar een windmolen op staat in Nederland is 12.725 euro per megawatt per jaar en is gebaseerd op 2200 vollasturen (bron: ‘Grondvergoedingen bij windenergieprojecten’, Pondera Consult, 2013). 

De hoge bedragen voor grondpacht worden mogelijk gemaakt door de rijkssubsidies op windenergie. De door LEF gehanteerde vergoedingsregeling is gebaseerd op de regeling Stimulering Duurzame Energie 2014. De bevolkingsgroep die hiervan het meest profiteert, zijn de boeren. Verder is ook veel land in handen van banken en verzekeringsmaatschappijen.

Als verenigingen van dorpsbelangen en gemeenteraden binnenkort over plannen voor de windclusters van Fryslân foar de Wyn vergaderen, zal het interessant zijn te weten welke bestuursleden cq. raadsleden tot de gelukkigen zouden kunnen behoren.


.


.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten