dinsdag 27 mei 2014

Gedeputeerde Staten adviseren paal en perk te stellen aan windhandel-bonanza in Fryslân?

Gedeputeerde Staten van Fryslân willen hoe dan ook een groot windpark op het IJsselmeer, onafhankelijk van de uitkomsten van het Fryslân foar de Wyn-proces. GS hebben PS in een brief van 23 mei geadviseerd zich vast te leggen op minimaal 250 MW windenergie in het IJsselmeer. 

Theoretisch zou het mogelijk zijn dat Fryslân de gehele taakstelling van 530,5 MW realiseert op het vaste land via Fryslân foar de Wyn. Uit de brief van GS kan worden geconcludeerd dat het Friese college dat niet wenselijk acht. Dat betekent dat in de optiek van het college straks ‘slechts’ 280,5 MW uit de meer dan zestig bij Fryslân foar de Wyn ingebrachte initiatieven hoeft te worden gerealiseerd. 

,,De omvang van de invulling van dat gebied in het IJsselmeer stelt u echter afhankelijk van de uitkomst van het traject FFDW,” adviseren GS aan PS. ,,Dit alles (wat het IJsselmeergebied betreft) met een minimum van 250 MW en een maximum van 400 MW. Eind 2014 neemt u op basis van de dan bekende informatie over FFDW een definitief besluit over de verdeling tussen IJsselmeer en vaste land.” 

GS lijken daarmee voor een andere insteek te kiezen dan de Tweede Kamer en de regering. De Kamermotie-De Vries (24 april 2014) verzoekt de regering immers om de voorbereiding van windpark Fryslân te beperken tot maximaal 250 MW. In die formulering ligt logischerwijs besloten dat het ook minder mag zijn. Tevens wordt de regering verzocht om Fryslân de ruimte te geven om het resterende deel van de Friese taakstelling op land te realiseren. In zijn brief van 20 mei aan GS geeft minister Kamp aan dat hij ,,maximaal uitvoering” geeft aan de motie-De Vries. 

Regering en Tweede Kamer laten PS van Fryslân geen ruimte om toch nog de 400 MW optie voor het IJsselmeer te overwegen, zoals GS wel adviseren aan PS. Maar blijkbaar zien GS ondanks de Kamermotie en het overnemen ervan door minister Kamp dus nog wel mogelijkheden om met het Rijk af te spreken dat er meer dan 250 MW in het IJsselmeer komt. 

Gezien de forse tegenstand van de bevolking tegen diverse initiatieven in het Fryslân foar de Wyn-proces mag de brief van GS worden beschouwd als een streep door de rekening van milieubeschermers die het IJsselmeer willen vrijwaren van windmolens én van degenen die 530,5 MW zien als een minimum en die ervoor pleiten om méér windenergiecapaciteit te bouwen.

Intussen kun je je wel afvragen of het nodig, bestuurlijk verstandig en politiek handig is om belangengroepen met meer dan zestig initiatieven voor windmolenclusters op de Friese bevolking af te sturen in een absurd spiegel-en-kraaltjescircus. Omdat die 280,5 MW die nog overblijven immers prima langs de normale democratische weg kunnen worden gerealiseerd. 


.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten