donderdag 22 mei 2014

Gemeenten: megawatts per vierkante kilometer (A-plannen Fryslân foar de Wyn)

Súdwest-Fryslân 119,9 MW (433 km2, 0,27) Arum 4 stuks van 3 MW tot. 12 MW Beabuorren 10 stuks van 2,5 tot 3 MW: 25-30 MW A7/Hiddum Houw 12-20 stuks van tot 27-60 MW Blauhûs-Wolsum 6 stuks van 2,7 MW tot 14,9 MW Koudum 1 stuks van 3 MW tot. 3 MW 

Franekeradeel 79,2 MW (103 km2, 0,76) Windpark Bjirmen 8-14 stuks van 2-3 MW tot. 16-42 MW Tzummarum-Ried 4-5 stuks van 2-2,3 MW tot. 8-11,5 MW Harinxma 4 stuks van 2,3 MW tot. 9,2 MW Froonacker 5 stuks van 2-3,3 MW tot 10-16,5 MW 

Littenseradiel 78,5 MW (133 km2, 0,59) Littenseradiel (aan spoorlijn Franeker-L’warden) 7-9 stuks van 0,9 – 3,2 MW tot 8,1-28,8 mW Kûbaard ? stuks tot. 25,9 MW Wommels/Iens 4 stuks van 2 of 3 MW tot. 8-12 MW Welsryp ? stuks tot. 12,8 MW 

Achtkarspelen 60 MW (104 km2, 0,57) Lauwerswind 10-15 stuks van 2,3-4 MW tot. 23-60 MW 

Ferwerderadiel 58,6 MW (98 km2, 0,59) LEF-West/Hege Hearen 4 stuks van 3 MW tot. 12 MW LEF- midden 6 stuks van 3 MW tot. 18 MW LEF-oost 4 stuks van 3 MW tot. 12 MW Wjukslach Ferwert tot. 18,6 MW 

Harlingen 46,7 MW (25 km2, 1,86) Harinxma 5 stuks van 2,3 MW tot. 11,5 MW Riedpolder uitbr. 1 stuks van 900 kw tot. 900 KW Riedpolder opsch. 5 stuks van 3 MW tot. 15 MW Seedyk 6 stuks van 3.2 MW tot. 19,2 MW 

Het Bildt 21 MW (116 km2, 0,18) Hamerenweg 7 stuks 3 MW tot. 21 MW 

Heerenveen (2 locaties) 35 MW (187 km2, 0,18) 4-10 stuks van 2-3,5 MW: 8-35 MW 

Dongeradeel 21 MW (167 km2, 0,13) Wynpark Dongeradeel 5-7 stuks van 2,5-3 MW tot. 12,5-21 MW Leeuwarderadeel 12 MW (41 km2, 0,29) LEF-West/Hege Hearen 4 stuks van 3 MW tot. 12 MW 

Leeuwarderadeel 12 MW (41 km2, 0,29LEF-West/Hege Hearen 4 stuks van 3 MW tot. 12 MW

Menameradiel 12 MW (70 km2, 0,17) Noorderpolder 4 stuks van 3 MW tot. 12 mw 

Dantumadeel 10 MW (87 km2, 0,11) SWED (N361) 4 stuks van 2-2,5 MW tot. 8-10 MW


.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten