woensdag 14 mei 2014

Wat vindt de FNP eigenlijk van windenergie in Fryslân?

Er is één partij opvallend stil in de discussie over windmolens in Fryslân: dat is de FNP. De partij maakt, met gedeputeerde Johannes Kramer (foto), deel uit van de provinciale coalitie PvdA/CDA/FNP en was aldus een van de opstellers van het coalitieakkoord 2011-2015, waarin voor wat betreft windenergie in Fryslân drie plangebieden werden aangewezen: in het IJsselmeer, op de Kop-Afsluitdijk en bij Heerenveen. 

Die bepaling is inmiddels overboord gezet; momenteel wordt voor windmolenplannen overal in het westen, noordwesten en noorden van de provincie druk gelobbyd door een coalitie van belangengroepjes (milieubeschermers en windmoleneigenaren). 

Wat vindt de FNP nu eigenlijk van windenergie in Fryslân? Een korte rondgang op internet levert het volgende overzicht op: 

De FNP wil investeren in nieuwe vormen van echt duurzame energieproductie die bij Fryslân passen. En die geen schade berokkenen aan ons mooie landschap. 
Jan Visser, kandidaat-statenlid FNP (www.fnp.nl) 

De FNP wil dat oude windmolens eerst worden opgeruimd voordat er een nieuw mega-windmolenpark bij de Afsluitdijk komt. Wij hebben van de gedeputeerde de toezegging gekregen dat het saneren van oude turbines uit het Friese landschap 'onverbiddelijk verbonden' is met het plan bij de Afsluitdijk. Verder wil de FNP dat de nationale kaart, waarop de helft van Fryslân nog als 'zoekgebied' voor mega-windmolenparken staat ingetekend, van tafel gaat. 
Jan Visser FNP woordvoerder Ruimtelijke Ordening (www.fnp.nl) 

De FNP zet grote vraagtekens bij de duurzaamheid van de energieproductie door windturbines. De bijdrage van windturbines bedraagt maar zo'n 0,5 % van de benodigde elektriciteit. Windmolens betekenen een grote aanslag op het Friese landschap. Met een masthoogte van 100 meter zijn de molens bijna net zo hoog als het hoogste gebouw van Fryslân, de Achmeatoren in Leeuwarden. 
Volgens de FNP is de mening van de inwoners van Fryslân over het nieuwe windturbine beleid niet voldoende gehoord. Het voorstel dat nu door Gedeputeerde Staten wordt gedaan is te veel gericht op de belangen van de eigenaren van en investeerders in windmolens. 
In 2010 werd Fryslân gekozen tot verreweg de mooiste provincie van Nederland. De FNP is van mening dat dit zo moet blijven. Dat is goed voor de inwoners van Fryslân, voor het toerisme en voor de economie Konst staat onder druk van het Nationaal Energieakkoord en het Rijk om binnenkort gebieden aan te wijzen waar planologische ruimte voor windmolens komt. Hij heeft toegezegd dat de Staten in januari meer duidelijkheid krijgen hoe het nu verder kan. Hij zei daarbij dat het niet is uitgesloten dat er een volslagen ander plan op tafel komt. De FNP dringt daar ook op aan, want de 'zoekgebieden' waren in de concept-structuurvisie veel te ruim ingetekend door de Provincie. Het was beslist niet wat de FNP onderhandelaars voor ogen stond begin 2011. De Statenfractie wil nu dat de oorspronkelijk beoogde lijnopstelling langs de Afsluitdijk opnieuw terdege wordt onderzocht. 
(www.fnp.nl) 

Er waren een aantal fracties die de mogelijkheid wilden onderzoeken om in onze gemeente draagvlak te zoeken voor de plaatsing van windmolens door mensen de getegenheid te geven te participeren. De FNP is hier niet voor omdat dan door een klein groepje mensen (of bedrijven) de open ruimte als het ware geclaimd kan worden. Een draagvlak zou veel breder moeten zijn dan alleen de mensen (of bedrijven) die aan zo'n project geld verdienen. 
(www.fnp-smellingerlan.nl, 15-1-2014) 

De ôfdieling Hearrenfean fan de FNP fynt dat de gemeente Hearrenfean út it oerlis foar it oanwizen fan in gebiet foar wynmûnen yn de "A7 zone" stappe moat. De fiif gemeenten, Opsterlân, Smellingerlân, Hearrenfean, Skarsterlân en Snits, sykje al in skoft nei in lokaasje foar in park mei fyftjin wynmûnen mei in kapasiteit fan 40 megawat. Foar Hearrenfean wurdt tocht oan in gebiet ticht by Tsjalbert oan de A7. De FNP fynt dat dit park der net komme moat en pleitet foar in wynmûne frij Fryslân. 
Wynenerzjy hat mar in beheind rendemint en wynmûnen ferniele de lânskiplike waarden fan ús provinsje. Wy moatte derom sykje nei oare duorsume oplossingen dy't net skadelik binne foar it lânskip en better oanslúte by de kultuerhistoaryske waarden dy't ús provinsje hat. 
(www.fnp.nl)

De tweemansfraktie van de FNP in de gemeenteraad van Heerenveen zal maandag in de raadsvergadering pleiten voor een windmolenfrij Fryslân. De fraktie reageert hiermee op het ontwerp struktuurvisie Windstreek 2012 die door Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân is opgesteld. 
“Grutte wynmûnen passe net yn it lânskip fan Fryslân”, aldus fraktievoorzitter Ate Eijer. “Wynmûnen ferniele mear dan dat se opleverje. We ha it oer duorsumheid. Dat betsjut dat we langer gebrûk meitsje moatte fan it besteande. Dan kin je dôchs gjin grutte wynturbines mei allegear ljochtsjes midden yn de provinsje del sette en it beseande lânskip ferniele?” 
(www.feannet.nl, 23-11-2012) 

Reduzum – De FNP laat maandag een zeppelinballon opstijgen tot 150 meter hoogte, tussen Reduzum en Idaerd. De partij wil daarmee laten zien hoe hoog de windmolens in dit gebied worden, als plannen van de provincie Fryslân en de gemeente Boarnsterhim werkelijkheid worden. 
De zeppelin van 8,5 meter lang wordt tussen acht uur en half negen opgelaten en blijft – als het weer dat toestaat – tot ongeveer half vijf in de lucht. Aan de kabel van de ballon hangen meter-trappetjes, zodat goed te zien is hoe hoog de zeppelin precies hangt. De FNP is zelf tegenstander van windmolenparken, omdat die het landschap aantasten en omdat niet zeker is dat ze duurzaam zijn. 
(FD, 25-2-2011) 

De FNP wil investeren in nieuwe vormen van echt duurzame energieproductie die bij Fryslân passen. En die geen schade berokkenen aan ons mooie landschap. De FNP zet grote vraagtekens bij de duurzaamheid van de energieproductie door windturbines. (drimle.nl, 10-2-2011)


.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten