donderdag 29 mei 2014

Het nattevingerwerk van Fryslân foar de Wyn

Fryslân foar de Wyn heeft 38 A-plannen voor megawindmolenclusters op het Friese platteland en 30 B-plannen geïnventariseerd. De A-plannen zijn begin mei gepresenteerd als ,,kansrijke initiatieven”, waarbij ,,draagvlak” een belangrijk criterium is. De FFDW omschrijft zijn taak op de website als ,,via een zorgvuldig proces komen tot een inventarisatie van windenergie-initiatieven met draagvlak”. 

Tot nu toe blijkt er niet veel van het draagvlak voor A-initiatieven van Fryslân foar de Wyn. Als er één ding bleek uit de recente regiobijeenkomsten in Witmarsum en Burdaard, dan is het dat er voor de daar besproken plannen helemaal géén draagvlak is. Te vrezen valt daarom dat de lijst met A-initiatieven voornamelijk met nattevingerwerk is samengesteld en niet zozeer in een ,,zorgvuldig proces”. 

Dat wordt bevestigd door de plaatsing van, bijvoorbeeld, het Windpark Arum op de A-lijst. Initiatiefnemer daarvan is een boer aan de Monnikeweg tussen Achlum en Arum; het gaat om vier megamolens van 3,2 megawatt die haaks op de weg zijn gepland. Fryslân foar de Wyn vraagt standaard of er onderzoek is gedaan naar hinder voor de omgeving. Boer Hettinga antwoordt op het aanvraagformulier: ,,Bij de bouw van de bestaande molen was er geen enkel protest of bezwaar. (..) Slagschaduw- en geluidsrapport in bijlagen toegevoegd.” 

Kijk je naar die rapporten, dan blijken deze studies naar de effecten van vier Siemens SWT 3.2-113 2A-windturbines te zijn uitgevoerd door, hoe zal het ook anders, Siemens Windpower NV te Den Haag. 

Andere vraag van Fryslân foar de Wyn: zijn omwonenden betrokken bij het ontwikkelen van de plannen, en is er draagvlak voor het windpark; hoe breed is dat draagvlak of de weerstand? Hettinga antwoordt: ,,Intussen zijn er gesprekken geweest met het dorpsbelang van de dorpen Arum en Achlum, en de uitkomsten zijn positief. Er zijn ook positieve gesprekken geweest met omwonenden, en deze worden als zodanig bij de bouw betrokken, bijvoorbeeld de kleur van de mast, hoogte en/of type turbine. Op dit moment is er wel draagvlak maar geen weerstand.” 

Hettinga biedt omwonenden compensatie voor overlast met jaarbedragen tussen de 500 en 2000 euro per jaar, zo blijkt uit het aanvraagformulier. En: ,,Met dorpsbelangen is gesproken over een donatie in een coöperatie, zodat deze dat kunnen verdelen in verenigingen. Echter de hoogte van het bedrag is mede afhankelijk van type molen en exploitatie en participeren bijvoorbeeld met rentecertificaten. Wij gaan uit van ca. 4000 euro.”

Vierduizend euro? Iemand vertelde mij laatst dat dorpsbelang Pingjum een tienvoudige worst is voorgehouden. (En even opletten: de winst voor Hettinga en mede-indiener Dijkstra uit deze vier molens is ergens tussen 400.000 en 600.000 euro per jaar.)

De geluidskaart van Siemens Windpower NV te Den Haag wijst uit dat Arum en Achlum in hun geheel in de 40 tot 45 decibelzone liggen. De website van dorpsbelang Arum (update van mei) meldt ,,dat bijna heel Arum en heel Achlum (oranje gebied) (over)last kan verwachten van het geluid van de molens. Ook als het gaat om binnen welke cirkel de initiatiefnemers denken omwonenden schadeloos te stellen gaat de een tot een paar honderd meter en de ander tot 2 km. Bronnen op internet geven aan dat windmolens van 3 MW nooit dichter dan 400 meter bij bewoonde panden zouden moeten staan omdat dat gevaarlijk is en voor teveel overlast zorgt. In het plan van Hettinga zijn deze criteria echter niet te vinden en ook uit contact met omwonenden en dorpsbelang is op dit moment niet duidelijk hoe men over compensatie denkt, en voor wie dat zou moeten gelden.” 

Het dorpsbelang van Achlum stuurde twee jaar geleden al een gepeperd protest tegen Structuurvisie Windstreek 2012 naar de provincie Fryslân. De uitgebreide zienswijze van dorpsbelang Achlum is hier te lezen. Nu wil het geval dat er door initiatiefnemer Hettinga ,,geen initiatief genomen [is] om Dorpsbelang Achlum te informeren over de voorgenomen plannen", schrijft het bestuur op zijn internetsite. ,,Dorpsbelang heeft tot nu toe geen formeel standpunt ten aanzien van de plannen ingenomen. Dat Dorpsbelang Achlum positief over de plannen is, zoals in het projectvoorstel is opgenomen, is dus onjuist. Overigens heeft ook geen contact plaatsgevonden tussen Dorpsbelang Arum en Hettinga. Ook voor Dorpsbelang Arum geldt dat zij niet heeft aangegeven positief te zijn over de plannen." 

Kortom, Hettinga roept maar wat en Fryslân foar de Wyn doet maar wat. Dit samenwerkingsverband van belangengroepen – Friese Milieu Federatie, Platform Duurzaam Fryslân en Stichting Hou Friesland Mooi – heeft helemaal niet via een ,,zorgvuldig proces” geïnventariseerd. Ze hebben helemaal geen plannen met ,,draagvlak” geïnventariseerd. De A-lijst van zogenaamd ,,kansrijke initiatieven” is gebaseerd op nattevingerwerk en gladde praatjes van boeren die landbouwproducten zouden moeten verbouwen in plaats van windmolens.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten