zaterdag 17 mei 2014

Draagvlakmetingen van Fryslân foar de Wyn zijn een farce

De geplande draagvlakmetingen van Fryslân foar de Wyn zijn in strijd met democratische principes en dus schadelijk voor de democratie. Dit samenwerkingsverband van belangengroepen is van plan om in mei en juni elf ‘regiobijeenkomsten’ te houden in Fryslân. Daarnaast houdt zij een eigen enquête op internet en kondigt aan om eind juni ook zelf nog een opiniepeiling te zullen houden ,,in de omgeving van de plannen”. 

De activiteiten van het provinciale verbond van milieu-activisten en windmolenbouwers vinden plaats in gemeenten waarvan de gemeenteraden zich al hebben uitgesproken over windenergie op hun grondgebied. De initiatieven van Fryslân foar de Wyn negeren die uitspraken. Ze zullen de bevolking het idee geven dat het niet uitmaakt of zij bij gemeenteraadsverkiezingen al of niet gaat stemmen. 

Daarnaast zijn de initiatieven slechts gericht op het meten van draagvlak in gebieden met een windmolenplan, waar de bevolking ook nog eens zojuist de eventuele voordelen van een cluster voor het eigen dorp is voorgespiegeld door de ,,initiatiefnemers". De democratie in Fryslân is echter, zoals ook in de rest van Nederland, landelijk, provinciaal en gemeentelijk ingericht. En niet gebaseerd op dorpsbelangen, maar op het algemeen belang. Het feit dat dit anti-democratisch monstrum voortschrijdt met steun van Provinciale Staten doet daar niets aan af. 

Fryslân foar de Wyn presenteert zich uitdrukkelijk als voorstander van windenergie en hangt het standpunt aan dat Fryslân zelf met locatie-aanwijzingen voor de plaatsing van windmolenclusters moet komen vóórdat het Rijk dat eventueel zal doen. Fryslân foar de Wyn is met andere woorden een lobby-organisatie, die nu blijkbaar het recht heeft gekregen om zélf de draagvlakmetingen te doen over haar eigen positie in de maatschappelijke discussie over windenergie. Het is in een democratie onbestaanbaar dat aan de uitkomsten van zulke metingen meer politiek gewicht zal worden gehecht dan aan de standpunten van gemeenteraden.

Wie op 26 mei in Witmarsum, 28 mei in Burdaard, 2 juni in Reduzum, 3 juni in Kollum, 4 juni weer in Witmarsum, 10 juni opnieuw in Witmarsum, 11 juni in Tzum, 16 juni in Tzum, 17 juni in Burdaard, 19 juni in Tzummarum en 25 juni in Heerenveen aanwezig wil zijn, moet zich vooraf opgeven bij Fryslân foar de Wyn. Een dergelijke selectie vooraf is al evenzeer in strijd met democratische principes. Voor de gang naar de stembus hoef je je immers ook niet op te geven. 

Als vergaderlocaties zijn gekozen dorpshuizen, een oud-gemeentehuis, de bovenzaal van een café, een zalencentrum, een voormalige school en een sporthal. Voor meer dan 100-150 personen is op de meeste van die plekken geen plaats. Zulke aantallen kwamen al opdagen bij de dorpsvergaderingen die enkele ,,initiatiefnemers” de afgelopen weken hebben gehouden, onder meer in Hallum, Burdaard en Oudebildtzijl, maar nu gaat het om ,,regiobijeenkomsten” bedoeld voor gebieden met een veel grotere bevolking. Heel veel belangstellenden zullen deze keer dus níet kunnen worden gehoord, simpelweg vanwege ruimtegebrek.

Opvallend is verder de locatiekeuze van sommige regionale bijeenkomsten, afgezet tegen de verspreiding van plannen in de provincie. Wel in Witmarsum, drie keer zelfs, maar niet in Harlingen? Wel in Kollum, maar niet in Dokkum?  

Gemeenteraden en Provinciale Staten kunnen niet anders dan besluiten om de uitkomsten van deze ,,draagvlakmetingen” terzijde te schuiven. Het debat over de aantasting van het Friese landschap, dat van ons allemaal is, door de plaatsing van wellicht honderden windmolens van Achmeatorenhoogte behoort plaats te vinden in gemeenteraden en Provinciale Staten. Alleen dáár immers kan de burger afrekenen met zijn vertegenwoordigers.


.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten