donderdag 28 januari 2016

It Skriuwersboun freget: 'Is it spylfjild foar de Fryske literatuer earlik?'

Nei earst in stikmannich makke skiep fuorre te hawwen, dêr't aldergelokst net ien fan frege wêr't it gers eins weikaam dat har te fretten jûn waard, koe it 'bestjoer', oftewol it espeltsje baasmanlju en - froulju dat him sa neamt, fan It Skriuwersboun tiisdeitejûn dan einlings it hichtepunt fan de gearsit oankundigje, nammentlik de langferwachte diskusje oer de knipende fraach: 'Is it spylfjild foar de Fryske literatuer earlik?'

Wat Klaas Sietse Spoelstra fan Dingtiid dêrmei te krijen hie, de útnoege sprekker, wie op foarhân ûndúdlik en dat bleau it achterôf ek.

Yn de Leeuwarder Courant fan in dei letter joech sjoernalist en Skriuwersbounlid Sietse de Vries in briljante gearfetting fan dizze praterij-kofjedrinkerij ûnder de besieljende lieding fan It Skriuwersboun:

'Ynstee fan oer earlikheid gie it petear foaral oer de swakke posysje fan it Frysk en de Fryske literatuer.' 

Aha. Krekt. It gie dus wer nearne oer. Alteast, net oer eat dêr't net al lang in pear hûnderttûzen jûnen oer folouwehoerd binne. Logysk dus dat alle kroandeade tsjilskonkige kij oait yn Fryske jarresleatten bedarre dêr wer efkes útkrûpe mochten: de minne boekferkeap kaam wer te langenoaslûken foar it rút, de Sutelaksje stuts de kop wer op as it bêste om hals en kiel brochte Fryske mienskipsinisjatyf ea - mar net ien dy't der by '2018' op oanstiet om sa'n aksje op 'e noed te nimmen fansels, want ús eigen putsjes yn dy übersubsydzjestruierij moatte net yn gefaar komme. 

Leaver feroaret de foarsitter fan It Skriuwersboun it arkje fan Rink yn in soartemint Guantanamo Bay: kom mei in goed idee doerak of wy sille dy efkes waterboarde.

En dan ha ik noch net iens neamd dat Tryater sa anty-Frysk is dat se dêr inkeld mar kozakkestikken spylje wolle mei in froulike Taras Bulba oan de rezjyknoppen. Skande.

Mar wat 'earlik' hjir allegear mei te krijen hie? As it oer in 'earlik spylfjild' foar de Fryske literatuer gean moatten hie, dan hiene wy fan de Feartfisk earlik sein ferwachte dat It Skriuwersboun de sammele foaropwurden fan Fers2 efkes foar de leden kopieard en mei in nytsje deryn omparte hie. Dan hie it bygelyks oer de fraach gean kinnen oft subsydzjes wol op de goede plakken telâne komme. Dat wol sizze, leafst net by spesjaal foar it opstriken fan dy subsydzjes oprjochte útjouwerijtsjes en alle mâl om har hinne profitearjende lettersetters, plaatsjeknippers en omkaftgûchelders, mar by.... de Skriuwer sels! 

Nee, sa'n diskusje sil it folslein provinsjaal-polityk ynkapsele Skriuwersboun wol noait oanfiterje. It is der ommers net foar dyn en myn belang. It is der inkeld foar it belang fan de bestjoersleden sels - baasmanlju en -froulju yn de eagen fan it subsydzjekantoar-Poepjes. No is der mei dit earlikheidsdebakel wol wer in sekfol jild oer de balke smiten, mar, en dêr giet it ek om: it bestjoer hat gjin gesichtsferlies lit! (Logysk, as je gjin gesicht hawwe.)

En de skiep? Dy ha wer efkes lekker blettere.   


   

maandag 25 januari 2016

Q & A foar de Skriuwersboungearkomste

Twa saken soe ik moarnjûn graach mear oer hearre wolle. As ik noch lid wie. 

Ien. It Sirkwy-sympoasium (lêzingen oer literatuer, ûnder de paraplu fan Tresoar en It Skriuwersboun) is samar ophâlden. De organisatoaren, fjouwer tekstburootsjes (ien fan in bestjoerslid fan It Skriuwersboun) fûnen dat it net mear koe foar de subsydzje dy't der foar takend waard. Dus is sûnder ek mar mei ien skriuwer te oerlizzen dat jierlikse sympoasium de nekke omdraaid. Ik kin my yn it sin bringe dat ien fan de bestjoersleden fan It Skriuwersboun tsjin my sei dat de organisatoaren der de man mear as 1000 euro foar krigen. Fergoeding foar harren wurk. Ik kin my ek yn it sin bringe dat ik sels foar it hâlden fan ien fan de lêzingen in pear hûndert euro krige (foar pak 'm beet in moanne wurk). En ik kin my ek noch yn it sin bringe dat ien fan de bestjoersleden (in oarenien as boppebedoelde) it sympoasium ferline jier graach wer nij libben ynblaze woe. Mar dat koe net, neffens it earder neamde bestjoerslid. Want foar minder koene je it net dwaan.... Koartsein: dizze ramp foar de Fryske literatuer koe net wersteld wurde om't net ien minder provinsjale sintsjes freegje mei foar in putsje as earder neamd bestjoerslid. 

Twa. It Skriuwersboun soe ferline jier in skriuwerswykein organisearje. It hat dat net inkeld nét dien, it hat ek in besykjen om dat ál noch foarelkoar te krijen de nekke omdraaid. Om't it omkaam yn de eigen neat-regelerij en de eigen neat-betinke-kinnerij cq. de eigen achter-de-skermen-ôfpraterij. 

It risseltaat fan Ien en Twa is dat It Skriuwersboun ferline jier in dikke 2000,- euro te min útjûn hat. Dat is oars net sa slim, mar as de Provinsje - de subsydzjejouwer - ek Facebook hat of de Feartfisk in bytsje folget, dan wit er no wêr't er meikoarten aardich op besunigje kin. 

In noflike gearsit tawinske allegear, moarnjûn.

donderdag 21 januari 2016

It Skriuwersboun, de doarpsgek fan Fryslân

Krige in orizjineel briefke fan de ponghâldster mei it fersyk om it ledejild foar 2016 oer te meitsjen. Ik hie it noch net lêzen of der folge in mail fan ,,it bestjoer" om dochs foaral GJIN jild oer te meitsjen: ,,It soe wêze kinne dat jo fan 'e jûn (20 jannewaris) in e-mail fan Friduwih Riemersma krigen hawwe. Yn de mail fan Friduwih liket it as soe it Skriuwersboun jo om jo kontrybúsjejild foar 2016 freegje. Dit is net it gefal! Der sil ynkoarten fansels in fersyk om it ledejild komme, mar wy freegje jo no noch gjin jild oer te meitsjen, de Algemiene Ledegearkomste fan kommende tiisdei 26 jannewaris en in fersyk fan it bestjoer, dat letter folgje sil, ôf te wachtsjen." 

It is mar it bêste om takom tiisdei op de jiergearkomste it folsleine bestjoer, útsein de ponghâldster, wei te stimmen. In ynkompetinter bestjoer hat der nea west - en dat wol wat sizze. Dizze minsken fantasearje leafst oer nije saneamd moderne nammen foar it Boun, en oer enkêtes fandatoangeande, en dizze minsken fine dat se der op it foarste plak foar de Fryske taal sitte en net foar de literatuer, dizze minsken regelje wichtige saken leaver óf hielendal net óf achter de skermen ynstee fan yn alle iepenheid, dizze minsken ferslite troch eigen ûnkunde twa ponghâlders yn ien jier tiid, dit Skriuwersboun is de doarpsgek fan Fryslân wurden en it bestjoer kin tiisdei oars net dwaan as sorry sizze en syn bestjoersopdracht oan de leden weromjaan. 

Ik bin yn alle gefallen lid ôf.

maandag 18 januari 2016

Pre-konstruktyf meitinke

Pre-konstruktyf meitinken, dêr is in soad ferlet fan, sa docht bliken. Want kultuer, taal, ûnderwiis, sport.... ekonomy, natuer, ozb, mûzepleach... Yn 'e takomst leit de provinsje syn ideeën en plannen noch mar del yn íen beliedsstik, dat hjit dan of 'Foarút' of 'Fierder' of 'Fuck Fryslân', as it mar in hiele grutte lekkere 'F' hat, mar it sil mar ien side tsjûk wêze. 

O ja, de útnoeging oan de 'mienskip' (feestje: wurd komt meikoarten yn de Van Dale) om mei te praten mei de provinsje ('samen', stiet der foar de wissichheid by) oer ûnder mear de Frysktalige kultuer en it faaistean fan it Frysk (nee, dat is net twa kear itselde) is allinnich yn it Nederlânsk te lêzen. Fansels. De provinsje bestiet ommers net út in espeltsje bedragers dat inkeld noch serieus nommen wurdt troch in swarm sjerpslikkers/sintetellers (f/m), mar út gewoane minsken dy't wol better wolle mar net better witte. 

Wol goede kofje, mei fansels oranjekoeke en in allike fergese AlmaTademaPrikker, op sokke byienkomsten dêr't je meartalich fan achteren nommen wurde dêr't je bystean en je litte se mar gewurde om reden dat je ommers ek sa graach yn 'e fertsjinst en mei OP 'E KAART wolle. Iennichste betingst om it oer literatuer hawwe te meien: earst in oere oer sport lulle.