woensdag 18 juli 2012

Anastasia - At The Restaurant

R.E.M. - So. Central RainDid you never call? I waited for your call
These rivers of suggestion are driving me away
The trees will bend, the cities wash away
The city on the river there is a girl without a dream

[Chorus] I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry

Eastern to Mountain, third party call, the lines are down
The wise man built his words upon the rocks
But I'm not bound to follow suit
The trees will bend, the conversation's dimmed
Go build yourself another home, this choice isn't mine

I'm sorry, I'm sorry

Did you never call? I waited for your call
These rivers of suggestion are driving me away
The ocean sang, the conversation's dimmed
Go build yourself another dream, this choice isn't mine

CCR - Have You Ever Seen The Rain

Hjoed yn it Friesch Dagblad: Skreau fan in provinsje

Hjoed yn it Friesch Dagblad in Skroeier nei oanlieding fan de Fryske edysje fan it Living Planet Report, juster presintearre op it provinsjehûs:

"De lêste jierren wurdt hieltyd dúdliker dat der wat mist yn it tradisjonele beslútfoarmingsproses op provinsjaal nivo. Wat ûntbrekt, is in fisy foar de langere termyn. Wêr wolle wy hinne mei ús romte, natoer, ekonomy, kultuer? It debat oer sokke fragen beheint him ta de achterkeammerkes fan politike partijen (dy’t hieltyd minder leden krije), amtlike ôfdielingen (dy’t it drok genôch hawwe mei de waan fan de dei) en de ynstjoerde brieverubriken fan kranten (dy’t hieltyd minder lêzen wurde)."

zondag 15 juli 2012

Projekt: de PC fotografearje


Sil dit jier mei Jenny Boot, Reyer Boxem en Catrinus van der Veen yn opdracht fan de PC de grutte dei op it Sjûkelân fotografearje. Geweldich projekt!

Rolling Stones - Time Waits For No One

Aprilia Mojito Habana Custom


Dizze dus. In Aprilia Mojito Habana Custom út 2009, mei mar 1400 km op 'e teller. Komme noch in wynskerm en in 50 liter achteropkoffer by. En in lange learen jas.

De Mojito Habana Custom kombinearret it design fan de Vespa classic scooters (Aprilia en Vespa binne beide merken fan Piaggio) mei de customlooks fan de Harley Davidson Lowrider; it ûntwerp is ek ynspirearre troch Amerikaanske auto's út de jierren '50.

In 'mojito' is in cocktail fan rum, limoensap, reidsûker, wetter, munt en in protte iis. Ernest Hemingway wie sljocht op dat drankje. "My mojito in La Bodeguita, my daiquiri in El Floridita", skreau er op de muorre fan de Kubaanske kroech La Bodeguita.

Dit "stijlicoon op wielen" is net fan my, mar wurdt my troch in opdrachtjouwer t.b. steld.

dinsdag 10 juli 2012

Fungus - Kaap'ren Varen

The Be Good Tanyas - Scattered Leaves

Townes Van Zandt - Kathleen

Moarn yn it Friesch Dagblad: Parnas is ticht, lang libje it netwurk

Moarn yn it Friesch Dagblad wer in Skroeier, diskear oer de nije 'Netwerkorganisatie' dy't yn Ljouwert de taken fan Parnas op it mêd fan keunst- en kultueredukaasje oernimme sil.


"Fansels moat ôfwachte wurde wat it effekt fan it nije bestel wêze sil op it tal learlingen dat him meldt en it nivo fan it ûnderwiis. Betsjut privaat ûnderwiis – want dêr komt de Ljouwerter konstruksje gewoan op del – ek net hegere kosten foar de âlden? Falle in protte bern dan net bûten de boat?"

vrijdag 6 juli 2012

Woven Hand - Sparrow Falls

Yehuda Amichai, 'Stewardess'

Een stewardess zei, maak al uw rookwaar uit,
ze trad niet in details, sigaret, sigaar of pijp.
En in mijn hart antwoordde ik: je hebt mooie liefdeswaar
en ook ik trad niet in details.

En ze zei dat ik vast moest maken, mezelf vastbinden
aan mijn stoel, en ik antwoordde:
ik wil dat alle gespen in mijn leven de vorm hebben van jouw mond.

En ze zei: wilt u uw koffie nu of later
of helemaal niet. En ze liep langs me,
zo hoog als de hemel.

Het kleine litteken op haar bovenarm
getuigde dat ze nooit de pokken zou krijgen
en haar ogen getuigden dat ze nooit weer verliefd zou zijn:
ze hoort bij de conservatieve partij
van hen die in hun leven maar één grote liefde hebben.


Yehuda Amichai (Duitsland, 1924-Israël, 2000)

By Galery Koopmans

Myn fotografysk wurk, of alteast it part dat dêr yn 'e beneaming foar komt, wurdt tenei fertsjintwurdige troch Galery Koopmans fan Anje Wester yn Earnewâld!


Westhoek in the rain.

woensdag 4 juli 2012

Hjoed yn it Friesch Dagblad: Standplaats Groningen

Yn it Friesch Dagblad hjoed wer in Skroeier, diskear oer de driigjende 'gearwurking' tusken de trije noardlike regionale stjoerders.


"Regionale omroppen binne de grutste freonen dy’t provinsjale oerheden yn Noard-Nederlân hawwe. Foar De Haach is de provinsjale bestjoerslaach benammen in besunigingsmooglikheid. Dan soe it fan de provinsjes dochs tûk wêze om yn alle gefallen de ‘eigen’ omroppen as bûnsmaten yn eare te hâlden."