zaterdag 24 mei 2014

Italiaanse toestanden bij Fryslân foar de Wyn

Fryslân foar de Wyn presenteert zich als een neutraal samenwerkingsverband dat slechts ,,kansrijke initiatieven” voor windenergie op het Friese vasteland inventariseert. Maar de stichting Hou Friesland Mooi, die samen met Platform Duurzaam Fryslân en de Friese Milieu Federatie deel uitmaakt van Fryslân foar de Wyn, bemoeide zich in maart dit jaar rechtstreeks met de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Súdwest-Fryslân door te proberen een eigen bestuurslid als raadslid gekozen te krijgen.

Op haar internet- en Facebooksite suggereerde de stichting aan haar sympathisanten om een voorkeurstem uit te brengen op CDA’er Arjen Doedel uit Makkum, bestuurslid van Hou Friesland Mooi. 

Aardrijkskundeleraar Doedel (36) stond op een onverkiesbare veertigste plaats op de CDA-kandidatenlijst. De website van de stichting publiceerde een ‘Verkiezingsbericht’, waarin werd gesteld: 

,,Wij kunnen en willen u dus niet adviseren op basis van verkiezingsprogramma’s. Er is echter een alternatief: stemmen op een persoon waar u vertrouwen in heeft. Ook daarin moet u natuurlijk afgaan op uw eigen oordeel, maar als het om gemeentelijk beleid inzake windenergie gaat: Arjen Doedel is vanaf het begin betrokken geweest bij Hou Friesland Mooi en wij hebben hem leren kennen als een hardwerkende, eerlijke collega die weet waar het om gaat en die weet waar het naar toe moet. Arjen staat op een onverkiesbare plaats op de lijst van het CDA, maar wat let u om op hem een voorkeurstem uit te brengen?” 

En op de Facebooksite van Hou Friesland Mooi werd op 14 maart, vijf dagen voor de verkiezingen op 19 maart, dit bericht geplaatst: ,,Met Arjen binnen de gelederen kunnen we mogelijk invloed uitoefenen op het standunt van het CDA wat betreft plaatsing van windmolens in de driehoek Cornwerd, Pingjum, Bolsward. Arjen staat op een onverkiesbare plaats op de lijst van het CDA, maar wat let je om op hem een voorkeurstem uit te brengen?” 

Weblogger Henk van der Veer meldde op 25 maart dat Doedel bijna nog in de raad was gekomen ook. Hij kwam dertien stemmen tekort. 

FNP-raadslid Sicco Rypma heeft zich nogal geërgerd aan de actie van Hou Friesland Mooi. ,,In tige kwalike saak. Ik fiel my brûkt. As politike partijen yn dizze gemeente ha wy faak kontakt hân mei Hou Friesland Mooi. Wy binne gauris útnoege foar petearen, en doe waarden wy mei sa’n stimadvys konfrontearre. It sloech ek noch nerges op, it CDA hat ommers itselde stânpunt as ús oer wynenerzjy yn Súdwest-Fryslân. Boppedat stiet sa’n stimadvys heaks op de rol dy’t Fryslân foar de Wyn yn opdracht fan de provinsje spylje moat. Dan bist net ûnôfhinklik. It wie in domme aksje. Mar goed, it CDA hat der grif baat by hân, dy hat der op meilifte kind.” 

Fryslân foar de Wyn ontvangt subsidie van de provincie om ,,binnen transparante en vooraf helder gecommuniceerde kaders” windenergie-initiatieven te verzamelen en wordt geacht ,,om neutraal te blijven als het gaat om individuele projectvoorstellen” (website FFDW). Uit het Facebookbericht van Hou Friesland Mooi dd. 14 maart blijkt evenwel duidelijk dat die stichting zich allesbehalve neutraal opstelt – wat overduidelijk ook blijkt uit de algemene inhoud van haar Facebooksite, waar louter geprotesteerd wordt tegen de plannen Wynkrêft Fiif tussen Zurich en Pingjum, Hiddum Houw boven Cornwerd en A7 bij Witmarsum. 

Hou Friesland Mooi is nog altijd vooral tegen windenergieplannen op de kop-Afsluitdijk. Maar Fryslân foar de Wyn, waar zij met provinciale zegen deel van uitmaakt, houdt momenteel wel zogenaamd ,,neutrale” draagvlakmetingen in de provincie en dus ook voor de plannen op de kop-Afsluitdijk. Draagvlakmetingen waarvan de resultaten straks bij Provinciale Staten zullen worden neergelegd en die bedoeld zijn om mee te tellen in de politieke afwegingen die de Staten moeten maken. 

Gedeputeerde Staten geef ik, gezien bovenstaande ‘Italiaanse’ toestanden, in overweging om de opdracht aan Fryslân foar de Wyn zo snel mogelijk terug te nemen en op eigen kracht informatie-avonden te houden, draagvlakmetingen te verrichten en een keus te maken uit de voorliggende initiatieven voor windenergie op land.


.

1 opmerking: