vrijdag 8 mei 2015

Brek dyn klank


Snein 17 maaie, Pôllepleats Westhim, 15.00 oere: presintaasje nije dichtbondel Brek dyn klank, de earste útjefte fan de nije útjouwerij De Ryp (Gerben Rypma Stichting). 

It earste eksimplaar wurdt oanbean oan heechlearaar Fryske taal- en letterkunde Goffe Jensma. Mei Brasiliaanske muzyk fan sjongeres Evelien Storm en gitarist Joost van der Beek. En: in skets fan Yndiaanske literatuer troch dichter en skriuwer Jelle Kaspersma. 

Ynfo: www.gerbenrypma.nl 
Foarmjouwing bondel: Gert Jan Slagter 
Omslach yllustraasjes: Pier Feddema

woensdag 6 mei 2015

Lieteboek en Fryske kultuer: lêzing

Freed 8 maaie, Martinitsjerke, Boalsert, 13.30-16.00 oere. Mei in lêzing fan my oer de kulturele betsjutting fan it nije Lieteboek.