zondag 25 mei 2014

Tijd om te breken met Fryslân foar de Wyn

Natuur- en landschapsbescherming en bewonersverzet kunnen maar beter zo snel mogelijk breken met Fryslân foar de Wyn. Wat het FFDW-proces duidelijk heeft gemaakt, is het bestaan van tientallen lokale initiatieven voor windenergie in de provincie. Nu het op advisering aankomt over welke plannen wáár in aanmerking kunnen komen om gerealiseerd te worden, blijkt dat de belangen van de partners in FFDW te zeer uiteenlopen om nog voor een meerwaarde fan FFDW te kunnen zorgen. 

De Friese Milieu Federatie en It Fryske Gea zien zich geconfronteerd met op z’n minst zeven plannen die in strijd zijn met de eigen natuurbelangen (Kûbaard, Hiddum Houw, A7, Wynkrêft Fiif, Harlingen Seedyk, Lef-West/Hege Hearen, LEF-Oost). Van de eigen voorstellen uit 2009, neergelegd in de visie ‘Geconcentreerde windkracht in de Lage Landen’, komt niets terecht, waardoor deze organisaties ernstig aan geloofwaardigheid inboeten. 

De stichting Hou Friesland Mooi op haar beurt kan zich onmogelijk ontwikkelen tot een algemene vertegenwoordiger van het bewonersverzet, omdat zij louter protesteert tegen plannen op de kop-Afsluitdijk. Ook de geloofwaardigheid van Hou Friesland Mooi als provinciale gesprekspartner wordt daardoor aangetast. De enige partner in FFDW die zich slap lacht, zijn de verzamelde windmolenbouwers van Platform Duurzaam Fryslân. 

Willen de natuurorganisaties nog iets van hun prestige overeind houden, dan zullen zij in overleg moeten treden met het scala aan plaatselijk verzet in Fryslân tegen windmolenplannen. Wat PDF voorstaat is wel duidelijk: windmolens bouwen, het liefst zo veel mogelijk. FMF en bewonersverzet moeten nu proberen om elkaar te vinden. Het gezag van een speciale commissie, aangezocht door FFDW om de Staten te adviseren, is immers minimaal. Zo'n commissie heeft worteling noch basis in de Friese samenleving. Provinciale Staten zullen straks veel meer gebaat zijn bij een eigen afweging van FMF en bewonersverzet. 

Nu de initiatieven boven water zijn getakeld, is FFDW verder een doodlopende weg. Het is mij een raadsel waarom het plaatselijk verzet in Pingjum en omstreken (Hou Friesland Mooi) een semi-officiële, gesubsidieerde status van de provincie heeft gekregen, en hetzelfde verzet in andere dorpen en streken aan de zijlijn van het overleg staat. Bovendien zijn de ,,informatiebijeenkomsten” en bijbehorende ,,draagvlakmetingen” van FFDW een democratische farce, zoals hier eerder betoogd. De provincie behoort dergelijke bijeenkomsten en metingen te organiseren op basis van reële, dat wil zeggen door Provinciale Staten aangewezen plannen. 

Nu ophouden met FFDW en kijken hoe we de voorliggende initiatieven het best kunnen inpassen in een plan. Dat niet aan een of andere commissie overlaten, maar zélf onderzoeken of natuur- en landschapsbelangen en bewonersbelangen bijelkaar kunnen komen in een advies aan de Staten. Als de FMF dat niet wil, omdat ze nog steeds denkt dat er mogelijkheden zijn om 250 MW in het IJsselmeer tegen te houden, dan kan de conclusie slechts zijn dat de federatie z’n bestaansrecht verspeelt en z’n langste tijd heeft gehad.


.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten