zondag 21 april 2013

Moarn yn it Friesch Dagblad: De harkboeken fan Audiofrysk

Moarn begjint de 'Week van het Luisterboek'. Reden foar jo reporter fan it Friesch Dagblad om syn ljocht ris op te stekken by Jan en Marja Schotanus fan Audiofrysk, dat wilens al sa'n santich Fryske harkboeken op 'e merk hat. Hoe rint dat?

"Schotanus: 'Fan in berneboek wurde de earste jierren in tritichtal ferkocht, benammen oan bibleteken. In roman as It ferset fan Harmen Wind hellet miskien 35. Toppers fan Rink van der Velde en Hylke Speerstra komme nei ferrin fan jierren út op in hûndert. Fan De kâlde krústocht binne lykwols mear as fiifhûndert stiks de doar út gien, mar dan wie dan ek in spesjale aksje'."

Geen opmerkingen:

Een reactie posten