woensdag 11 juni 2014

Windmolenverzet: wat te doen ná Zwarte Woensdag?

* Samenwerking in een provinciale koepel

* Stel een eigen plaatsingsadvies op

Volgende week woensdag 18 juni zullen Provinciale Staten van Fryslân besluiten om akkoord te gaan met het Friese aanbod aan het Rijk om de komende jaren 530,5 megawatt aan windturbines in Fryslân te plaatsen. Een aanzienlijk deel daarvan zal op het vasteland komen te staan. Later dit jaar moet dan, mede aan de hand van adviezen van een commissie die door belangengroepen is samengesteld, worden bekeken wáár precies. 

Opvallend aan die adviescommissie is dat zij niet wordt samengesteld door de provincie, maar door Fryslân foar de Wyn: dus door de Friese Milieu Federatie, Platform Duurzaam Fryslân en Hou Friesland Mooi. Met andere woorden, door milieu-activisten, windmolenbouwers en plaatselijk bewonersverzet op de kop-Afsluitdijk. Deze drie groeperingen hebben van gedeputeerde Konst (PvdA) adviesrecht gekregen in de Friese windmolendiscussie. 

Onmiddellijk valt op dat het brede bewonersverzet in andere delen van de provincie datzelfde recht blijkbaar niet toekomt. Actiegroepen uit andere dorpen dan Pingjum en Schettens praten niet mee over de samenstelling van de adviescommissie. Deze formele onmondigheid lijkt mij een onwenselijke situatie, zowel voor de inwoners van de rest van Fryslân als voor Provinciale Staten. Onze Friese volksvertegenwoordigers zijn immers gebaat bij adviezen die door een zo groot mogelijk deel van de betrokkenen worden ondersteund, en bovendien: het recht om mee te praten is wel het minste wat je de bevolking geeft die je wilt opzadelen met windmolens. 

Het is daarom zaak dat de verschillende actiegroepen, comité’s en stichtingen tegen megaturbines zich na 18 juni beraden op samenwerking in een provinciale koepel. De komst van windmolens is dan niet meer tegen te houden; het gaat er dan alleen nog maar om wáár ze komen. 

Met de politieke partijen die Fryslân zonder noemenswaardig verzet hebben opgezadeld met 530,5 megawatt kan volgend jaar bij de Statenverkiezingen wel worden afgerekend; voor de bewonersgroepen is het straks eerst zaak een eigen advies in te dienen bij Gedeputeerde Staten. Een advies dat onafhankelijk van milieugroepen of windmolenexploitanten tot stand komt, en dat uit de aard der zaak niet kan worden opgesteld in het kader van Fryslân foar de Wyn. 

Als Hou Friesland Mooi aan zo’n koepel en zo’n advies wil meewerken, prachtig. Zo niet, dan maar zonder.


.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten