donderdag 12 juni 2014

Hoge Friese milieu-ambtenaar betrokken bij windmolenlobby

Een lid van het managementteam van de pas opgerichte Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving (FUMO) blijkt betrokken te zijn bij een vereniging van windmolenexploitanten in Fryslân. Het gaat om Riet du Pré, accountmanager bij FUMO en tot voor kort plaatsvervangend directeur van de Friese Milieudienst. Du Pré is tevens voorzitter van de public relations-commissie van de windmolenvereniging Noordenwind

De FUMO is een openbaar lichaam waarin de Provinsje Fryslân, de Friese gemeenten en it Wetterskip Fryslân samenwerken. FUMO, in januari 2014 opgericht als opvolger van de Milieudienst, maakt milieuvergunningen voor bedrijven en overheden en controleert of milieuregels worden nageleefd. De dienst houdt zich onder meer bezig met het controleren van milieu-effectrapportages van windmolens en windmolenparken (o.m. veiligheid en geluidsnormen). 

Accountmanager Du Pré is daarnaast nauw betrokken bij Noordenwind en is uit dien hoofde tevens lid van de raad van toezicht van de Friese Milieu Federatie. Noordenwind doet mee aan diverse uiterst omstreden plannen om windturbines te bouwen in Fryslân. De vereniging is aandeelhouder van Windpark A7 bij Witmarsum en windmolens van de vereniging staan op de lijst om te worden gesaneerd in de geplande windparken Dongeradeel tussen Metslawier en Dokkum, Hege Hearen ten westen van Hallum, Wjukslach Midden ten noorden van Burdaard en in windpark Heerenveen (bron: nieuwsbrief Noordenwind, mei 2014). 

Noordenwind is een van de drie verenigingen van windmolenexploitanten in het Platform Duurzaam Fryslân, dat samen met de Friese Milieu Federatie en de stichting Hou Friesland Mooi deel uitmaakt van Fryslân foar de Wyn, het samenwerkingsverband van belangengroepen dat dezer dagen in opdracht van de provincie plannen om windmolens te bouwen aan de Friese bevolking voorlegt op informatiebijeenkomsten. 

In het artikel ‘Dubbele petten in Friese windenergie’ wees ik eerder op de zesdubbelfunctie van Johannes Houtsma: lid van de regiegroep van Fryslân foar de Wyn, lobbyist van Platform Duurzaam Fryslân, adviseur bij windmolenplannen van de stichting Lokale Enerzjy Ferwerderadiel (LEF) met een eigen bedrijf, penningmeester van It Fryke Gea, lid van de raad van toezicht van de Friese Milieu Federatie en commissaris bij wafelbakkerij (met investeringswens in windenergie) Helwa in Hallum. Ook heb ik geschreven over de nauwe banden, via subsidiëring, van de provincie met LEF. LEF heeft zich vorige week naar eigen zeggen ,,teruggetrokken" uit de windmolendiscussie.

De driedubbele pet van topambtenaar Du Pré is het derde voorbeeld van verknoping tussen overheden, milieugroeperingen en de windmolenlobby in Fryslân.

*
UPDATE: De gemeenteraad van Het Bildt heeft op 12 juni een motie aangenomen waarin het college wordt gevraagd onderzoek te doen naar de mogelijkheid om ,,maatwerk" te hanteren voor wat betreft de geluidsnormen die aan windmolens worden gesteld. Ook de gemeenten Rotterdam en Korendijk kijken daar op dit moment naar. In de gemeente Hollands Kroon in Noord-Holland is in 2013 een dergelijk verzoek (motie PvdA) na een advies van de Noord-Hollandse Milieudienst afgewezen. Het is dus niet ondenkbaar dat in Fryslân FUMO zich over dergelijke kwesties zal moeten buigen. In dat kader gaan de dubbele petten van FUMO-accountmanager en Noordenwind-pr-voorzitter Riet du Pré  nog meer wringen dan ze nu al doen.

* 
Zie ook: Dossier Windenergie op de Feartfisk


.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten