maandag 16 juni 2014

Geluidsfraude met de groeten van uw provincie

Stel, je bent ons provinciebestuur en je vraagt ,,draagvlak” bij de bevolking voor het bouwen van clusters torenhoge windmolens. Dan zorg je toch in ieder geval dat je helderheid verschaft over een van de belangrijkste effecten van die clusters op de omwonenden: geluidsoverlast

Zo niet ons Friese provinciebestuur. Dat laat Fryslân foar de Wyn de boer opgaan met zogenoemde ‘A-plannen’ (zorgvuldig geselecteerd, zogenaamd, plannen met met draagvlak, kansrijke plannen) waarvan de geluidsonderzoeken ofwel niet aanwezig zijn, ofwel niet openbaar gemaakt, ofwel op punten opzettelijk misleidend zijn, ofwel in hun geheel van geen kanten deugen. 

Neem bijvoorbeeld de geplande windmolenclusters Dongeradeel, SWED, Tzummarum-Ried, A7, Beabuorren en Krom-Haskerdiken. De geluidsonderzoeken van deze initiatieven zijn uitgevoerd door ingenieursburo Grontmij, melden de aanvraagformulieren. En inderdaad, de bijlages zijn keurig in te zien op de site van Fryslân foar de Wyn. Maar wat blijkt? 

Grontmij heeft helemaal geen onderzoek uitgevoerd naar de effecten van de geplande windturbines. Grontmij trekt standaardcontouren rond geplande molenlocaties op basis van de effecten van een ,,representatieve turbine”. Die representatieve turbine van Grontmij is mogelijk een feestmolentje voor verjaardagsfeestjes, maar een 3 megawatt-monster van 165 meter hoog is het zeker niet. In de geluidscontouren die Grontmij volgens een malletje standaard trekt ligt de wettelijke 47dB grens (toegestaan volume, jaargemiddelde) op 370 meter en de wettelijke 41dB grens (toegestaan volume, jaargemiddelde ’s nachts) op 500 meter. 

De werkelijkheid behorende bij een écht cluster met 3 megawatt-molens is dat de jaargemiddeldegrens ergens rond de 500/600 meter en de nachtgrens rond de 500/700 meter ligt. Zie bijvoorbeeld ook de rapportages van Siemens en KDE Energy bij de plannen Achlum-Arum en Littenseradiel (de enige twee initiatieven in de 38 ‘A-plannen’ met een fatsoenlijke verslaglegging over geluidsniveaus). En deze rapportage van Pondera Services over Windpark Zierikzee, bij de varianten met drie Siemens 2.3 en 3 megawatt-molens.

Met andere woorden: veel meer bewoners rond bovengenoemde zes plannen worden door de geluidseffecten van deze clusters geraakt dan Grontmij ons in opdracht van de initiatiefnemers wil doen geloven. 

Het is Fryslân foar de Wyn, in opdracht van de provincie, dat voor deze plannen ,,draagvlak” zoekt. Is het dan ook niet Fryslân foar de Wyn dat de verantwoordelijkheid draagt voor het inbrengen van juiste gegevens in de publieke discussie die zij coördineert? En nog een stap verder: is het niet de taak van de provincie om erop toe te zien dat de Friese bevolking zo goed mogelijk wordt voorgelicht? 

Ach, een kniesoor die erop let. Van 22 initiatieven zijn de geluidsrapporten immers niet toegankelijk, niet bestaand, of niet bijgevoegd bij de openbare informatie. Slechts bij negen initiatieven kan het publiek weergaves vinden van de wettelijke geluidscontouren (waarbij die weergaves dus in de zes bovengenoemde gevallen ook nog eens de werkelijkheid geweld aandoen). En drie initiatieven melden slechts de 47dB-contour en laten de 41dB-contour maar in het duister. 

Voor deze gang van zaken bestaat een goed Nederlands woord: bedrog. De provincie Fryslân steekt al met al (subsidie plus geschatte kosten ambtelijke ondersteuning) zo’n 3,5 ton in het Fryslân foar de Wyn-proces. Wat krijgt ze daar eigenlijk voor terug? Schijninspraak, géén draagvlak, verdeeldheid, onrust, en geluidsfraude. En zo lang de provincie naar zulke zaken niet informeert, de ogen sluit en er niets aan doet, is er sprake van minachting van de bevolking. En van geluidsfraude met de groeten van uw provincie.
.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten