woensdag 18 juni 2014

Dertien tips voor Provinciale Staten in het windmolendebat van Zwarte Woensdag

Vandaag, op Zwarte Woensdag 18 juni, wordt aan Provinciale Staten van Fryslân gevraagd om akkoord te gaan met het Friese aanbod aan het Rijk om voor 2020 minimaal 530,5 megawatt windenergie in de provincie te realiseren. Ook wordt gevraagd om akkoord te gaan met de plaatsing van een aantal van die megawatts in het IJsselmeer. Om nu het debat in de Staten enigszins te versoepelen en om te bevorderen dat de ,,ogen op de bal” blijven gericht, hierbij enkele tips en aanwijzingen voor een goed gesprek met gedeputeerde Hans Konst. (Voor uitgebreide documentatie van een en ander, zie het Dossier Windenergie op Uw Feartfisk.) 

VRAAG aan de gedeputeerde waarom hij, niettegenstaande alle wetenschappelijke tegenbewijzen, nog altijd meent dat het Energie Akkoord van zijn grote PvdA-roerganger en ex-Greenpeace activist Diederik Samsom inderdaad zal leiden tot een significante reductie van CO2-uitstoot en méér dan een bijdrage van nog geen 2 procent in de Nederlandse energiebehoefte? 

VRAAG aan de gedeputeerde of hij meent dat de 18 à 100 miljard euro die de uitvoering van het Energie Akkoord tot 2020 de samenleving kost, niet op een betere, effectievere manier kan worden aangewend om te komen tot dezelfde doelen: CO2-reductie en productie van duurzame energie? 

VRAAG aan de gedeputeerde of hij het achteraf gezien een wijze beslissing vindt om de inzet van het coalitieakkoord – drie concentratiegebieden in Fryslân voor windenergie – los te laten en aldus de ontstane en terechte maaatschappelijke onrust op de kop-Afsluitdijk en Heerenveen in te ruilen voor maatschappelijke onrust in het hele noorden en noordwesten van Fryslân? 

VRAAG aan de gedeputeerde hoe volgens hem de plannen voor megaturbines op land zich verhouden met de structuurnota Grutsk op ‘e romte waar zijn handtekening onder staat en of hij niet vindt dat hij de erfenis van zijn voorganger Anita Andriesen aan het verkwanselen is door aan te sturen op spreiding van windmolens? 

VRAAG aan de gedeputeerde of hij het een bruikbaar model vindt voor de toekomst om belangengroepjes op pad te sturen met spiegeltjes en kraaltjes, met als doel de plaatselijke bevolking via omkoping te winnen voor industriële plannen? 

VRAAG aan de gedeputeerde wat hij vindt van de PvdA-slagzin ,,Wat op land kan, hoeft niet in het IJsselmeer” en of die slagzin niet suggereert dat je beter megaturbines in het Friese lânskip waar wij zo grutsk op zijn kan neerzetten voor de deur van duizenden mensen, dan op zeven kilometer afstand van de kust in een gebied waar alleen de wind woont? 

VRAAG aan de gedeputeerde of hij het eens is met de stelling dat sinds 2011 versoepelde wettelijke geluidsnormen voor windmolens ongeschikt zijn voor onze provincie, leiden tot onevenredig veel overlast voor plattelandsbewoners in vergelijking met inwoners van suburbane gebieden, en of de gedeputeerde zich wil inzetten voor het ,,maatwerk” waarom de gemeenteraad van Het Bildt heeft gevraagd? 

VRAAG aan de gedeputeerde of hij bereid is zélf de samenstelling van de adviescommissie van Fryslân te regelen in plaats van dat over te laten aan de ondemocratische lobbyclubjes verenigd in Fryslân foar de Wyn? 

VRAAG aan de gedeputeerde of hij vindt dat windmolenplannen waarbij géén oude, kleine en verspreide windmolens worden gesaneerd mogen meetellen in de planadvisering straks door de adviescommissie van Fryslân foar de Wyn? 

VRAAG aan de gedeputeerde wat hij vindt van de situatie dat de bevolking hetzij wordt misleid hetzij niet wordt geïnformeerd hetzij slecht wordt geïnformeerd door Fryslân foar de Wyn voor wat betreft een van de grootste zorgen van diezelfde bevolking, namelijk geluidsoverlast? 

VRAAG aan de gedeputeerde of hij stappen wil ondernemen om te zorgen dat er een einde komt aan de verknoping tussen verenigingen van windmolenexploitanten en de Friese milieudienst? 

VRAAG aan de gedeputeerde of hij er inderdaad voor heeft gezorgd dat de in de ogen van velen meest geschikte plek voor windmolens, de Afsluitdijk, als plaatsingslocatie uit beeld is verdwenen, en of hij dat misschien gedaan heeft onder druk van PvdA-vriendelijke lobbyclubjes als de Friese Milieu Federatie en de Waddenvereniging? 

VRAAG aan de gedeputeerde of hij bereid is om in Den Haag en bij Diederik Samsom de boodschap af te leveren dat Fryslân meer tijd wil hebben in het windmolentraject, omdat het Energie Akkoord in deze provincie onuitvoerbaar blijkt zónder grote electorale schade voor de PvdA bij de verkiezingen in 2015? 


Jo tsjinstfeint, 
Abe de Vries


.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten