dinsdag 27 maart 2012

In literêre tún yn Drachten


De dichter Garmant Nico (Germ) Visser, fotografearre troch de dichter Ids Mulder (skriuwersnamme Ids Feanstra) yn deselde syn tún oan de Eize Bosstrjitte yn Drachten yn 1970 of 1971. De foto stiet ek yn Zolang de wind van de wolken waait, op s. 140, mar dêr is de datearring foutyf set op "rond 1960". Foto: Privee-argyf Machteld Mulder.


Garmant Nico Visser, Teake Hoekema, Ids Mulder. Eize Bosstrjitte, Drachten, 1970 of 1971. Foto: Privee-argyf Machteld Mulder.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten