woensdag 28 maart 2012

De lêste foto's fan Geart Jonkman


De Fryske skriuwer Geart Jonkman en syn frou, de dichteres Tsjits Peanstra, fotografearre troch Ids Mulder yn it tún fan de Jonkmans yn Raerd. It jier is 1970. In pear moanne letter soe Jonkman komme te ferstjerren oan in hertoanfal. Foto: privee-argyf Machteld Mulder.


Tsjits Peanstra, Geart Jonkman en Idske Mulder-Pijlman, fotografearre troch Ids Mulder achter hûs by de Jonkmans yn Raerd yn 1970. Foto: privee-argyf Machteld Mulder.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten