donderdag 19 april 2012

Foto's eksposysje Rânelân te keap!

Fansels binne de foto’s dy’t diel útmeitsje fan de eksposysje Rânelân yn Tresoar (noch oant 28 juny) ek te keap! De grutte formaten jilde 150,- euro, de lytse 80,- euro (prizen sûnder list). Te bestellen mei fermelding fan fototitel by Abe de Vries, Ds. Marinus Mooijstrjitte 24, 9078 VX, Aldsyl. Nei’t it bedrach oermakke is op rekken 2890194 mei fermelding fan adres wurdt de foto tastjoerd.

En ik sil sjen oft ik net in bettere fotosite meitsje kin.. Foarearst binne de measte foto’s ek te sjen op www.flickr.com/photos/abedevries.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten