zondag 28 juni 2020

FNP: krekt noch de eare rêden?

Ek in goeie metoade foar wittenskiplik ûndersyk: tel it oantal nijs-/parseberjochten fan in partij op syn webside en gean ris nei wêr’t dy berjochten oer gean. 

Dan krije jo in idee fan de ûnderwerpen dêr’t dy partij graach, en de ûnderwerpen dêr’t dy partij minder graach mei assosjearre wurdt. Handich, of net? 

De partij yn kwestje is de Frysk Nasjonale Partij (FNP), de webside is de sintrale webside fan de partij en sjoen is op de side ‘Nijsoersjoch’. It ûndersyksark is it telramt en it ynterpretaasjeramt is it sûne ferstân. 

De risseltaten. Dit wittenskiplik ûndersyk wiist út dat dêr yn de perioade fan 1 jannewaris oantemei hjoed 15.40 oere mear as tritich berjochten op de site set binne. Fierrewei de measte berjochten geane oer natuer- en lânskipsbeskerming, duorsumens, lânbou/stikstof, ekonomy en iepenbier ferfier. 

De Grutte Ofwêzigen binne de Fryske taal en it Frysk ûnderwiis.

Underwiis yn de Fryske taal? Frysktalige kultuer? Wy moatte hielendal hielendal hielendal werom, it is in ferrekt ein bonkeljen, nei 8 jannewaris – in gjalp foarôfgeand oan in nijjiersresepsje of sokssawat - om it tinkend part fan it omsittend laach alfêst mar de bek te binen wierskynlik - oer de winsklikens om software fan de Fryske Akademy te brûken foar it ûndertiteljen fan, jawol, gemeenteriedsgearkomsten. Nou, dat hat de webside dan teminsten berikt. 

Pfffff. In ‘Fryske’ partij. Ofdroege troch de tsjinstanner, mar krekt noch de eare rêden. Hjir de publykskampanje fan de FNP fan 't jier, oan no ta:

23 juny 2020 FNP: bettere beskerming greidefûgelpykjes en reekealtsjes troch de ynset fan drones 
18 juny 2010 FNP stelt fragen oer it behâld fan beamwâlen yn Fryslân 
16 juny 2020 FNP: goede farferbining Ofslútdyk-Harns 
8 juny 2020 Krityk op nij ferdielsysteem jild gemeentefûns 
5 juny 2020 FNP yn koroanatiid 
28 maaie 2020 Iepenbiere expertmoeting Thialf op 3 juny 
27 maaie 2020 Moasje stikstofbelied: FNP, CDA en VVD wolle regy provinsje en ynset op ynnovaasje en ferduorsuming 
26 maaie 2020 FNP wol ‘slank’ Europabelied 
19 maaie 2020 Krityk regionale partijen op OV-plannen regear
15 maaie 2020 Krityk FNP op weihâlden studinten út OV 
11 maaie 2020 Skriftlike fragen oer de weingatten yn de Alddyk ûnder Anjum 
30 april 2020 FNP: soarch oer behâld lânskip Noardwest-Fryslân 
21 april 2020 FNP: balâns hâlde tusken natuer en rekreaasje 
15 april 2020 FNP, CDA en 50PLUS: regels sinneljedder binend fêststelle 
9 april 2020 FNP: yntegraal finansjeel krisispakket by provinsje 
2 april 2020 FNP: wentebou Goutum net op kosten fan greidefûgels 
1 april 2020 Oandacht FNP foar gefolgen krisis foar doarpshuzen en wykgebouwen 
16 maart 2020 De FNP is de kommende tiid stil 
11 maart 2020 FNP: foar Fryslân as reinbôgeprovinsje 
11 maart 2020 FNP, CDA en 50PLUS: gjin enerzjylânskip op goede lânbougrûn 
4 maart 2020 Expertmeeting 5G op oanstean fan FNP, GrienLinks en de Partij voor de Dieren 
3 maart 2020 Fakatuere: kommunikaasje-adviseur 
26 febrewaris 2020 Bewiislêst skea troch gas- en sâltwinning moat by bedriuwen lizze, net by de boarger 
24 febrewaris 2020 FNP wol legere kosten NOM 
12 febrewaris 2020 FNP en ChristenUnie: ferbetterje ferkearsfeiligens St. Anne 
31 jannewaris 2020 Aksjes tsjin leechfleanrûte JSF 
29 jannewaris 2020 Fryslân yn aksje tsjin leechfleanrûte JSF 
22 jannewaris 2020 Klaas Fokkinga nije deputearre FNP 
20 jannewaris 2020 FNP en 50PLUS wolle faasje mei oanpak fundearringen yn feangreide 
15 jannewaris 2020 FNP stelt fragen oer studintetal RUG Campus Fryslân 
15 jannewaris 2020 FNP Nijjiersgearsit 2020 Hallum Noardeast-Fryslân 
8 jannewaris 2020 FNP: software Akademy benutte foar ûndertiteling riedsgearkomsten.

Oant safier it Frysk-nasjonale politike program.

2 opmerkingen:

  1. Goaitsen van der Vliet28 juni 2020 om 07:16

    Onouhinkelike, wittenskiplik ferantwurde mjitting. Net aselekt, mar likegoed. Ik mis wol de wittenskiplik ferantwurde konklúzje mei de byhearrende betrouberens, mar mei it sone ferstân komt men sels in heul ein. Ousjoen dêrfan miende ik dat Abe de Vries op snein 28 juny om 13:23 op Facebook syn striid foar it Frysk opjoon hie, mar dat kin in ferkearde ynterpretaasje fan myn waarnimming west ha.

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Goaitsen van der Vliet28 juni 2020 om 07:44

    Ik sjoch no dat de oanjone tiden by de berjochten sa'n njoggen oere achterrinne by de aktuele. Dat jout betizing oer de krekte rin van de dingen. Yn alle gefallen is it berjocht oer de FNP fan nei 13:23.

    BeantwoordenVerwijderen