zondag 22 maart 2015

Krekt ferskynd: nije essaybondel oer Fryslân en Fryske literatuer


Krekt ferskynd by útjouwerij De Contrabas yn Utert! Priis 17,50, 205 siden. Ek te bestellen by de skriuwer. Meitsje it bedrach oer op rekkennûmer NL56 INGB 0002 8901 94 û.f.m. namme en adres, dan wurdt in eksimplaar jo tastjoerd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten