dinsdag 7 oktober 2014

Al protest heard fan It Fryske Gea?

Hjir, by Roptasyl, moatte 170 meter hege wynmûnen komme te stean, inisjatyf fan in boer. Boppe op it natuergebiet De Bjirmen fan It Fryske Gea. Al protest heard fan It Fryske Gea, anyone? Wat foar Annigje Toering fan de FNP?
Geen opmerkingen:

Een reactie posten