vrijdag 8 juli 2011

Tytsy Wyngaarden op 'e Mulo 58/59


Dichteres (doe noch net) Tytsy Wyngaarden út Easterbierrum (midden) op in skoalfoto, kristlike Mulo, Frjentsjer, 1958/59. Mei tank oan Kees Draaisma.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten