vrijdag 19 april 2019

Keningsdei

Like leech as de âlde beam dy’t him learde
om stil te wêzen. Dy't oait, mei 't bledte te heech, 
syn tûken it frij joech, twigen derby.
Der hongen popkes yn en ballonnen. 
Doe wie ’r leech, of fol, mar ûnbeweechlik. 

Hy liet syn masker falle en ûnderweis 
hjirhinne naam er net in wurd werom.
Alteast, gjin rigel nochris wer te lêzen; 
hy foel út al syn blêden stil op Keningsdei, 
as de beam dy’t learde om dan stil te wêzen. 

Dy wachte langer net op gewoane wurden 
dy’tst safolle hearst – en dan wurde 
se útsprutsen op gjin toan om oan te hearren,
of reitsje, nei wat sketsen skildere, suver neat, 
almeast gjin kleur om yn te ferbliuwen. 

De wyn trune allinken mear oan. 
De fytser wol, net de ierde liet syn ein slûpe.
De stilte kroep werom oer hieltyd sâlter see. 
In toarnboskje, ynbannich fjurrich, rikte him út 
dêr tusken sleat en púndyk de beswierskriften.

En 't wie, as klonk it de ieuwen oer: 
‘De groetnis út ’e plattelânsrepublyk’.
Hy wie oandien - útrûp'le ja, mar idel ek.
Hy wist net iens wat âld regint dat wie -
Fan Beyma?  Of wêr’t er stiet. Of wêr't er stie.


.

woensdag 17 april 2019

Fleanmasyntsjebeam

Myn lytse taal is lytser in slach as trochstreeks; 
miskien makke foar bern, of opsketten bern, 
dy’t yn ’e klasse sykje moatte om ’t lûd 
út millimeters dy’t se hieltyd misse.
Myn taal, mei syn faaisteande keale kaam, 
opflamjende klankkast, ôfblierjende brêge, 
dy’t om trening freget foar’tst de stimknoppen 
te stean hast sa’tst se hawwe moast; 
mei ’t read en brún ferdwûn op plakken skier 
by better sjen, mei – wa wit hoe lang al – 
in stofbol achter ’t f-gat, en ’t boppeblêd nijer 
as ’t achterblêd, is snijd út hout, gjin seldsumheid, 
fan fleanmasyntsjebeam. En de bedoeling is 
dat ik derop hinneflean en wat sinnichs sis. 
Myn taal is gjin Guarneri, Stradivari of Amati, 
mar skerpje ik my op, set ik my de kast op ’e kiel, 
dan is er in bliksemse biezem, dy’t mei swit 
fan snaren drippend op wer âlder swit yn ’e nerven, 
in triljend spoar lûkt troch de loft. Dêrsto sitst, 
de túndoarren iepen (krekt as kin ’t derop troch). 
Dan is er, yn ’e jûn, ek in bij, holder, flinter, 
sa let wer sykjend nei ’t ear fan in blom. 
Mar alle blommen lizze om – yn har neitins 
stryk ik yn 'e lette oere op myn bernetaaltsje om, 
dat – ferjit ik de stimpel foar ’t gemak – 
yn al syn ûnderdielen komt in trilling tekoart. 
En wat in wûnder: it wurdt nacht likegoed. 
De dei hat west, in kat jankt yn in beam
(gewoan in deagewoane achtertúnbeam
fan minder hout, net foarnaam, net ferneamd)
as skriemde er om 't nuodlik noateskrift:
't ferhaal fan myn taal. De e-snaar yn 'e wylgen
fannacht wer achterbleaun, moat ferfongen
wat noait net doogde, of wat hast knapt,
wat net fan master mocht, of wa't net klapt - 
te lûd, sacht, skril - foar syn sjongen;
net dokt foar fleanles - ôfskaft - foar de lytsen..

dinsdag 16 april 2019

Fjoer

Ik haw niis sjoen dat dêr Us Frouwe baarnt 
yn al har binten, en it fjoer, de koepels útslaand, 
rûn as in meunsterspin de spanten oer. 
It avensearre ôf op de hege toer, 
de spits fan ’t hiele Frankeryk, fan Sartre, 
Jardin des Tuileries, it Elysée, Montmartre, 
en ek in bytsje mei fan elk dy’t snapt 
dat mear omfalt, as Us Frouwe har ferstapt.

Dan stroffelt, fettet flam, baarnt ôf en fertarret 
wat God mei eigen hannen net, mar al hast, 
ús joech ta skûl foar leauwige en fantast. 
Dan kreaket, knapt en falt omdel en berst
wat stipe joech en hie beskerming west.
Bang folk berûn it plein, en bea. Gjin knop 
en set it baarnen út. It fjoer lei in strop
de toer om ’e hals, en yn ’e hellejûn
sloech dêr Europa’s grande dame tsjin ’e grûn –

in lichte flaute wie 't mar. En nei ’t ik fernim 
krijt moarn al nijbou ’t moaiste oanbegjin, 
dat keunstner, miljardêr of timmerman 
goedgeunstich bewrotte kin. Sadat wer fan 
des dames hichten wei har oeral ferspriede 
de klokkeslaggen, dy’t Parys nei tsjerke liede. 

En sy wer gewoan jongfaam wêze mei, 
ûnoantaaste. Dy't tel yn har deadeskipke lei, 
oereinkaam doe, en men joech har in hân, en ree 
wer ieuwen te pronkjen op har Île de la Cité, 
sil, dûbeltoers yn Seine’s symfonyen,
sy fierder weitsje oer har tearste relikwyen.


.

maandag 15 april 2019

Draafster

Sa smel is sy, dat samar fan wjerskanten 
falle nacht en dei by har del. 
De fûgels sûzje stryklings by har lâns. 
Oan har hannen waakse wanten 
fan sêft, krekt oantúgd tigerfel, 
mei de neilen frij – om ’e glâns. 
Sy hat har skoft en skonken 
ynsmard mei sojamolke. En draaft 
jûns yn harsels dan djip fersonken 
yn ’t park, dat sêft tsjin har praat.
Oranje is har top en blinkend 
flitst de bân om it slûke front; 
it hier achter de rêch weisinkend, 
op-en-deljend oant de rûning fan har kont. 
Sy nimt de bocht. 
            Dan is har wêzen 
inkeld noch te priuwen yn ’t festijn, 
har klam op foarm werom te lêzen 
yn wa’t drave kin by in fontein. 
En rinne skaden dêr sa’n feart net, 
plasket it wetter oeren langer,
dan haw ik fan har stal gjin ferlet; 
myn freondinne is myn achterfanger.
Oan de boarne spint sy reach
yn lichte gong, trinten har kadâns,
frissele om de iris yn myn each.
Dat graut en snaut, want 't is bang
om te missen de him gunde kâns
dat hy de foarmen fan 'e draafster fangt.


.

zondag 14 april 2019

De Alddyksbocht

Deropút op in skjinfeide jûn yn ’e sinnewein. 
Net dronken, no, don’t! mar likegoed 
yn kûgelsfeart oer de lytste dyk, 
fan it revolverheldelot nei ’t lêste spaghettiljocht. 
In Rûte, fan Least Heat Moon en Pirsig kloond, 
mar dêr kamen Star Trek en Enterprise noch by. 
Myn komeet fleach út syn bocht, syn de himel yn
priizge Alddyksbocht, nei ‘yonder rock’,
bedoeld wurdt Red Rock ûnder Furgum; 
net lizzend ûnder de ûneinige snie fan Wyoming, 
mar tusken de beskiedener borgerfjilden 
fan âld Barradiel. 

Ik ried gefaarlik, mar fielde my fanhegen burgen, 
hast fûgelfrij cruisend troch de countryside.
Roaming foar ’t fielen fan stiel, it rûken 
fan rubber. De hûndert derfoar, hifke ik de koppen 
fan boeren it rychje bylâns oan de lange 
Hoarnestreek, want ik koe har, fan har gielbloeiende 
tulpebol, de reade Marshallhelptrekkers 
dy’t har heiten bestjoerden. Ik wist fan liken 
ûnder de wasklinebleek. Fan ’e menniste-oeren
boppe Tsjummearum. 

En ik seach fjilden, dêr’t neat mear waakse woe. 
As wie ’t woastyn; de skiep liken survivaltinten 
fan nomaden, de pleatsen mei har hege rêgen 
drommedarissen op ’e romte. Wylst jinsen it ferkear 
yn karavanen oer de sneldyk yn ’e fierte luts 
nei ’t goud op te skeppen klear oan Californië’s kust, 
in krite, koeze fan ’e freeslikste gefaren. 

Yn myn dûbele baan kaam achter my oan, 
ferbylde ik my, in út 'e loft fallen klyk op hynders. 
Krekt raptors, of jildslijen ferstutsen yn drones.
It wie - tink ik no - twirreljend stof fan op ’e rin sleine kij.
Mar ik tocht, it folge myn sturt nei Harns, of watfoar oar 
needsaaklik triljend, lokjend ûntwyk. 
Fersêftsjende omstannichheid? 
Dan myn headphones. 

De postkoets. De sniejacht. Twa lopen 
ûnder ’t achterrút. De skrik fan ’t gea wie ik, 
mei mannich delsketten ierdappelbouwer op ’t moed, 
netsjes ferantwurde mei streekjes op ’e teller.
Ien foar elk grouwélich einbeslút. De noarderlingen
hienen út ’e folop har kânsen hân – 
ik sette de sokken deryn, 
want ik koe hurder,
ik koe net mear ynhelle. 

Sa hurd ik ried, sa stadichjes waard it my klear:
dit lân, dêr’t ik troch- en oerhinne fleach, 
dat yn jûnsljocht en dreambyld skynber baaide, 
wie proai fan oeral feartdempers, soerfersprieders. 
En fan myn lange, te lange flashback learde ik mear 
myn lân noch te leavjen as earst. 
Ik wie in ienmanskonvoai, 
tsjinjend as dark space folksferlieder. 

By ’t folgjende krúspunt skille ik de boal.
Oft er ree wie en skuor eigenhannich dizze lannen 
útinoar. Lis strikken it om ’e hals, snij it de nekke 
mei in bile. Mar dat woe wol saksearje. Ienkear 
werklik ynterstellêr, en net mear te kearen op drift 
foarby it stee, de stins fan oait dy krúsridder, 
dy’t oait ferstoar, kaam doe in grutte frede oer my – 
it donker wachte mei syn ynfallen – 
dy’t ’k wer ferspile. 

Dramatysk ein fan dit stik: 
it kymsinkend sinneflot, dat yn syn soerste 
del- en deagean noch heal achter de REC weikaam, 
de ,,rest-afval-stoffen-ferwerkings-centrale",
ferhindere myn reis werom. Itsij sûnder showdown: 
it wierre syn wraak út mei in krekt útmikt rêchskot. 
En dêr, gjin ûngemak of lijen, o Brandaan, 
ûntkaam Mr. Spock, mei yn ’e earkes de (doe) 
nijste Motown. 

Fansels, beam me upSa fjurrich, of fleurich, 
wie it ûndergean hielendal net. De giftige simmer, 
dy’t wy, dit nuvere gedicht-of-sa en ik, foar ’t gat hawwe, 
op regionale kleedsjes bestjurre ûnder in nachtlik krús: 
syn westewinen, whiskey's en strielingspillen 
brochten my gjin wet. Deropút? Hoesa? Wolnee net. 
It oranje nachtlampke baarnde suver fertroud as by ús.
Ik draaide my om en koe kalm fierder maffe. 
As wie ik in bern, boartsjend ûnder twaderlei stjerren, 
nei Alddyksbocht en burn-out 
deagewoan thús.


.

vrijdag 12 april 2019

De krún fan 'e seedyk

                                 I.M. Sis Tsiis

Te uzes wie der altyd rjucht om foar te striden
en, yn dit lân, altyd wat te finen om te ferbieden. 
In twangsom leafst tige te nullifisearjen, 
in moaiprater meast net mijen te evaluearjen, 
in fierste fierwei doel om foar te blieden, 
en, hieltyd wer, in Arabysk hynder te beriden – 

wa joech sjoege? De rjuchten dûkten djip wei, 
en follen fan ús sochten miskien, mar fûnen gjin bel. 
Guon wiene fjoer en dalik ree te protestearjen. 
It slagge sels de Steaten te alarmearjen, 
al moast it oan de eastlike poarte fan de hel 
ek spikere. Mar doe, en 't wie gjin wûnder: tenei 

ferdwûnen rjuchten gewoan, wer gewoan foar jierren 
fan fierder ryklik folle dissen. Fol mei tsiis en wite bôle 
by uze boeren wei, en automatekofje lang net suver – 
Spuide elk der raar guod fan? Achte ’t nuver?
Jins eigen taal yn ’e krante fan earejuster rôle 
by fiskbonken en tongblierren? 

It hert siet langer net yn ’t oerrinnend lunsjprogram, 
mar tafelgongers litte har likegoed wol smeitsje 
de sifers har foarset troch de prefekt. 
It kaam allegear winliken ek net sa krekt:
it rjucht mei babbels kin ’m hjoed wol reitsje, 
en moarn stiet krom yn fjoer en flam,

mar dan giet keizers amtner wer syn gong.
Gjin stjerling hie oantekening makke? 
Allinnich mannen fan de minder lettere partij 
ferspraten har wurd en dito died derby. 
En krom kearde him tsjin rjucht. Of oarsom. Mar ’t sakke 
wei, achter de krún fan ’e seedyk nei syn ûndergong.


.

maandag 8 april 2019

De boargers

Sy wenje yn har doarpen en har stêden. 
Sy lêze, foar it bidden en it bêd, de blêden. 
Sy miene dat sy libje om’t sy ieten, 
Inoar plichtmjittich twaris wyks besieten. 

Op jûntiid om ’e tafel, prate oer ’t witten 
Dat wer de dea guont fan ’e ikkers raamde, 
Geane Sneins groetsjend troch de strakke strjitten, 
Binne Moandeis wer mei affêren dwaande. 

Broeiende drift, troch God, dy hoed’ne túnman, 
Mei krêft wol knobbe en yn ’e kym bedoarn, 
Makket dwaan en litten lef, nearne wis fan; 
It ,,vreest den Heer” har yn ’e mûle bestoarn. 

Soms is ’t in simmernacht in man te machtich, 
Hy hat syn sied yn tsjinstfammeskurte struid,
En is syn libben lang om dat iene stuit 
In eangstich bist, syn sûnde altyd yndachtich. 

Komme syn meiminsken it fan him te witen, 
Dat hy seeën dy’t sy net doarden befear, 
It wurdt him net yn ’t iepenbier ferwiten, 
Yn stilte gnabje sy oan syn bestean. 

Hy wurdt net mei in brânmerk snien of stiennige, 
Beknypt yn ’t blok, te kyk set foar de naasje: 
De leffen tsjin it swarte skiep feriennige 
Hâlde him mar yn eangst foar argewaasje. 

Hy wurdt troch de gemeente útstjitten 
En krom ferdraacht er eigen dûble lêsten 
Dat ienris hy naam en fierder gie mei ’t fêsten 
En noch him iep’nje hieltyd net syn nêsten. 

Soms trêdet in fiere swalker tipelsinnich 
Troch ’t libbenleas gebiet, yn ’t rinnen wei; 
Fertoarke fielt er hoe’t it falsk, ûnwennich 
Libben komt him fan twa kanten tenei. 

Sy sjugge him troch miggeramten gean 
Meilydsum: dy is grif wer yn ’e sûs. 
Hy dangelt om en sjucht de nammen stean 
En tinkt: dy sitte libbenslang yn hûs. 

En ûngemurken berikt er ’t folle tsjerkhôf, 
Dêr lizze sy ynoarder mei 'n tekst derby 
En like stil wol ûnder har sark as oft 
Sy leinen ûnder pûl en bêdesprei. 

En kin er einlings ’t fjild gean dat er socht, 
Begroetsje as bruorren him de jûntiidswinen; 
En wylst er reizget yn oanwinnend moanneljocht, 
Slút men dêrjinsen de doarren en de blinen. 

Sy lizze yn har leadswier sliepen al faaks, 
Tamtearre fan dreamen deistich begroeven, 
Tewyl hy stilstiet op 'e steilste kaap, 
Fan himelhichte en ile kleart’ útskroeven.'De burgers', oerset út: J.J. Slauerhoff, Verzamelde gedichten (14e pr.; Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam 1990)