maandag 25 januari 2016

Q & A foar de Skriuwersboungearkomste

Twa saken soe ik moarnjûn graach mear oer hearre wolle. As ik noch lid wie. 

Ien. It Sirkwy-sympoasium (lêzingen oer literatuer, ûnder de paraplu fan Tresoar en It Skriuwersboun) is samar ophâlden. De organisatoaren, fjouwer tekstburootsjes (ien fan in bestjoerslid fan It Skriuwersboun) fûnen dat it net mear koe foar de subsydzje dy't der foar takend waard. Dus is sûnder ek mar mei ien skriuwer te oerlizzen dat jierlikse sympoasium de nekke omdraaid. Ik kin my yn it sin bringe dat ien fan de bestjoersleden fan It Skriuwersboun tsjin my sei dat de organisatoaren der de man mear as 1000 euro foar krigen. Fergoeding foar harren wurk. Ik kin my ek yn it sin bringe dat ik sels foar it hâlden fan ien fan de lêzingen in pear hûndert euro krige (foar pak 'm beet in moanne wurk). En ik kin my ek noch yn it sin bringe dat ien fan de bestjoersleden (in oarenien as boppebedoelde) it sympoasium ferline jier graach wer nij libben ynblaze woe. Mar dat koe net, neffens it earder neamde bestjoerslid. Want foar minder koene je it net dwaan.... Koartsein: dizze ramp foar de Fryske literatuer koe net wersteld wurde om't net ien minder provinsjale sintsjes freegje mei foar in putsje as earder neamd bestjoerslid. 

Twa. It Skriuwersboun soe ferline jier in skriuwerswykein organisearje. It hat dat net inkeld nét dien, it hat ek in besykjen om dat ál noch foarelkoar te krijen de nekke omdraaid. Om't it omkaam yn de eigen neat-regelerij en de eigen neat-betinke-kinnerij cq. de eigen achter-de-skermen-ôfpraterij. 

It risseltaat fan Ien en Twa is dat It Skriuwersboun ferline jier in dikke 2000,- euro te min útjûn hat. Dat is oars net sa slim, mar as de Provinsje - de subsydzjejouwer - ek Facebook hat of de Feartfisk in bytsje folget, dan wit er no wêr't er meikoarten aardich op besunigje kin. 

In noflike gearsit tawinske allegear, moarnjûn.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten