maandag 18 januari 2016

Pre-konstruktyf meitinke

Pre-konstruktyf meitinken, dêr is in soad ferlet fan, sa docht bliken. Want kultuer, taal, ûnderwiis, sport.... ekonomy, natuer, ozb, mûzepleach... Yn 'e takomst leit de provinsje syn ideeën en plannen noch mar del yn íen beliedsstik, dat hjit dan of 'Foarút' of 'Fierder' of 'Fuck Fryslân', as it mar in hiele grutte lekkere 'F' hat, mar it sil mar ien side tsjûk wêze. 

O ja, de útnoeging oan de 'mienskip' (feestje: wurd komt meikoarten yn de Van Dale) om mei te praten mei de provinsje ('samen', stiet der foar de wissichheid by) oer ûnder mear de Frysktalige kultuer en it faaistean fan it Frysk (nee, dat is net twa kear itselde) is allinnich yn it Nederlânsk te lêzen. Fansels. De provinsje bestiet ommers net út in espeltsje bedragers dat inkeld noch serieus nommen wurdt troch in swarm sjerpslikkers/sintetellers (f/m), mar út gewoane minsken dy't wol better wolle mar net better witte. 

Wol goede kofje, mei fansels oranjekoeke en in allike fergese AlmaTademaPrikker, op sokke byienkomsten dêr't je meartalich fan achteren nommen wurde dêr't je bystean en je litte se mar gewurde om reden dat je ommers ek sa graach yn 'e fertsjinst en mei OP 'E KAART wolle. Iennichste betingst om it oer literatuer hawwe te meien: earst in oere oer sport lulle.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten