donderdag 21 januari 2016

It Skriuwersboun, de doarpsgek fan Fryslân

Krige in orizjineel briefke fan de ponghâldster mei it fersyk om it ledejild foar 2016 oer te meitsjen. Ik hie it noch net lêzen of der folge in mail fan ,,it bestjoer" om dochs foaral GJIN jild oer te meitsjen: ,,It soe wêze kinne dat jo fan 'e jûn (20 jannewaris) in e-mail fan Friduwih Riemersma krigen hawwe. Yn de mail fan Friduwih liket it as soe it Skriuwersboun jo om jo kontrybúsjejild foar 2016 freegje. Dit is net it gefal! Der sil ynkoarten fansels in fersyk om it ledejild komme, mar wy freegje jo no noch gjin jild oer te meitsjen, de Algemiene Ledegearkomste fan kommende tiisdei 26 jannewaris en in fersyk fan it bestjoer, dat letter folgje sil, ôf te wachtsjen." 

It is mar it bêste om takom tiisdei op de jiergearkomste it folsleine bestjoer, útsein de ponghâldster, wei te stimmen. In ynkompetinter bestjoer hat der nea west - en dat wol wat sizze. Dizze minsken fantasearje leafst oer nije saneamd moderne nammen foar it Boun, en oer enkêtes fandatoangeande, en dizze minsken fine dat se der op it foarste plak foar de Fryske taal sitte en net foar de literatuer, dizze minsken regelje wichtige saken leaver óf hielendal net óf achter de skermen ynstee fan yn alle iepenheid, dizze minsken ferslite troch eigen ûnkunde twa ponghâlders yn ien jier tiid, dit Skriuwersboun is de doarpsgek fan Fryslân wurden en it bestjoer kin tiisdei oars net dwaan as sorry sizze en syn bestjoersopdracht oan de leden weromjaan. 

Ik bin yn alle gefallen lid ôf.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten