zaterdag 29 november 2014

FD: Schrijfster wil provincie voor de rechter slepen

Leeuwarden Schrijfster Friduwih Riemersma begint een rechtszaak tegen de provincie als Provinciale Staten in december akkoord gaan met het voorstel van gedeputeerde Jannewietske de Vries om het door de Fryske Akademy (FA) ontwikkelde Taalweb ongewijzigd goed te keuren. Verwerkt in dat Taalweb - dat bestaat uit een woordenlijst en een Google-vertaalhulp - is een aantal spellingswijzigingen. Ook werkt het met voorkeurswoorden op basis van dialectselectie.

Volgens Riemersma is het wettelijk verplichte voorlichtings- en inspraaktraject niet gevolgd. ,,De foarljochting oan de boarger dêr't de provinsje him neffens de eigen ynspraakoardering ta ferplichtet, hat de measte boargers amper berikt,” aldus Riemersma. ,,De boarger is net aktyf ynformearre oer de ynhâld noch oer it proses.”

Ook wil ze dat de rechter zich buigt over de spellingswijzigingen en de standaardiseringsvoorstellen zelf. Onderzoek naar de noodzaak ervan ontbreekt volgens haar. Een derde klacht betreft de macht over de spelling die de provincie zich heeft toegeëigend. De Friese taal is ‘van’ de Friese samenleving, zegt ze. ,,No ha wy hieltyd wer mei dizze desastreuze machtspolityk te krijen.”

In een reactie zegt hoogleraar Friese taal- en letterkunde Goffe Jensma dat er sinds vorig jaar niets is veranderd aan de taalplannen van de FA. Jensma was toen een van de ondertekenaars van een protestbrief van 104 schrijvers en wetenschappers. ,,Ik bin net fan miening feroare.”


(Boarne: Friesch Dagblad, 29 novimber 2014)


Geen opmerkingen:

Een reactie posten