vrijdag 6 juni 2014

Democratische winst: LEF stapt uit windmolenplannen

Het bestuur van Lokale Enerzjy Ferwerderadiel (LEF) heeft uit de diverse informatiebijeenkomsten in en rond Ferwerderadiel over de lokale windmolenplannen geconcludeerd dat er bij de bevolking van de gemeente geen draagvlak voor is. LEF trekt zich daarom terug uit de windmolendiscussie. 

Voorzitter Sjoerd Wagenaar zegt in het Friesch Dagblad van 5 juni dat LEF alleen een coördinatiefunctie had in de plannen. Dat is natuurlijk niet waar. LEF heeft actief, onder meer door planregie, spreiding van initiatieven en het organiseren van bewonersbijeenkomsten in onder meer Hallum en Burdaard, geprobeerd om ,,draagvlak” voor windmolens te creëren. Zonder dat ,,draagvlak” maken die plannen veel minder kans. LEF heeft met andere woorden een sleutelrol proberen te spelen. 

Dat streven was vanaf het begin discutabel, om het maar zuinig uit te drukken, alleen al omdat LEF door de gemeente is opgericht. Dezelfde gemeente waarvan de gemeenteraad zich heeft uitgesproken tégen meer windmolens op het eigen grondgebied. 

Volgens Wagenaar staat LEF echter ,,los van de gemeente”: ,,Wy hawwe hieltyd wer besocht dúdlik te meitsjen dat wy los fan de gemeente steane. (..) Mar minsken begripe dat net, as wolle dat net begripe. Dêrtroch driget der no in ferdieling yn ‘e mienskip te ûntstean en dat is it ús fansels net wurdich.” 

De bevolking van Ferwerderadiel is evenwel niet helemaal op z’n achterhoofd gevallen. Feit is dat de stichting LEF een investeringsfonds aanstuurt dat is opgericht door de gemeente op initiatief van de toenmalige wethouder Talsma. Feit is dat drie bestuursleden van LEF (Sjoerd Wagenaar, Siebe Terpstra, Hugo Bruinsma) in het dagelijks leven ambtenaar zijn in dienst van de gemeente Ferwerderadiel. Feit is dat LEF ,,mede mogelijk gemaakt” wordt door de gemeente Ferwerderadiel (zie internetsite van LEF). Feit is dat LEF in contacten met andere bestuurslagen gebruikt maakt van gemeentelijke emailadressen. 

Feit is dat Wagenaar een loopje met de waarheid neemt. 

Dat laatste schijnt in kringen van LEF trouwens niet ongebruikelijk te zijn. Het ‘biedboek’ van LEF met daarin de windmolenplannen in de gemeente, ingediend bij Fryslân foar de Wyn, heet ‘Windenergie in Ferwerderadiel. Een initiatief van LEF en lokale initiatiefnemers’. Zo staat het op het omslag. LEF heeft zich met andere woorden tot in de titel van het biedboek toe verbonden aan de plannen van (lokale) windmolenbouwers. 

Maar hoezo ,,lokale” initiatiefnemers? Een deel van de molens in het plan LEF-West/Hege Hearen komt op het conto van boeren uit de aanpalende gemeente Leeuwarderadeel. Achter de clusters Midden en Oost zitten ook al geen initiatiefnemers uit de gemeente Ferwerderadiel zelf. De initiatiefnemer hiervan is de provinciebrede vereniging van windmolenexploitanten Wjukslach, die ook nog op andere locaties in Fryslân plannen heeft om clusters te bouwen, bijvoorbeeld bij Blauhûs-Wolsum, Kûbaard, Makkumermar en Wjelsryp. 

In de Leeuwarder Courant doen de heren van LEF ook al zo sneu. Er wordt niet inhoudelijk gediscussieerd over windenergie, stellen zij: ,,Men wil gewoon geen molens. De discussie erachter, over duurzame energie en het redden van onze aarde, wordt niet eens gevoerd. Dat is heel jammer.” 

Zouden bestuursleden Bruinsma en Terpstra geen kranten lezen, of alle opiniestukken overslaan? Wellicht is de kritiek op de windmolenplannen in Ferwerderadiel juist wel méde ingegeven door het feit dat veel Nederlanders al lang in de gaten hebben dat windenergie schijnduurzaamheid is die klimatologisch gesproken weinig zoden aan de dijk zet. Het tweetal dreigt ook nog even met de mogelijke komst van ,,de grote jongens uit het westen van het land” nu LEF zich helaas heeft teruggetrokken. Die zullen wellicht geen oude windmolens willen saneren als ze nieuwe bouwen. Maar hoezo, die sanering is toch min of meer een voorwaarde om bij Fryslân foar de Wyn in aanmerking te komen als ‘A-plan’? En Fryslân foar de Wyn vraagt toch een commissie om Gedeputeerde Staten te adviseren? Laat ze trouwens maar komen, die jongens uit het westen. Ferwerderadiel lust ze rauw. 

Het werkelijke politieke probeem in Ferwerderadiel is dat deze stichting LEF en haar beleid van voor naar achter door de gemeente en zelfs door de provincie (met subsidies) is ondersteund, maar dat ze a) tegen een raadsbesluit in gemeend heeft windenergie in de gemeente te moeten bevorderen, en b) niet geslaagd is in haar missie om ,,draagvlak” voor windenergie in de gemeente te vinden. 

Het enige waar zij op het terrein van windenergie wel in geslaagd is, is een ,,letter of recommendation” te produceren voor LEF, die geschreven is ,,namens de lokale industrie van Hallum” (biedboek, p. 12) en waarin ,,de voordelen en kansen voor de industrie” van windenergie worden bezongen. Die bedrijven hebben ,,heel [..] concreet aangegeven te willen participeren in de vorm van investeren en/of het afnemen van Groencertificaten”. 

Die brief (niet bijgevoegd bij het openbare biedboek van LEF op internet) werd geregeld door het adviesburo Ekwadraat van Douwe Faber, waar windmolenlobbyist Ron Koopal (Platform Duurzaam Fryslân) werkt. En het is niet al te vergezocht om te veronderstellen dat het ook handig uitkwam dat windmolenlobbyist Johannes Houtsma (Fryslân foar de Wyn, Platform Duurzaam Fryslân) adviseur was van LEF met zijn eigen bedrijfje Da Vinci Finance en tevens commissaris is bij wafelbakkerij Helwa te Hallum. 

Kortom: het is maar goed dat Ferwerderadiel voortaan weer wordt vertegenwoordigd door de gemeenteraad, en niet door een of andere schimmige stichting waarvan niemand weet hoe het daar nu precies zit en wie er de dienst uitmaakt. De protestbeweging Ferwerderadiel TsjinWyn mag die democratische winst alvast op haar conto bijschrijven.


Over LEF op de Feartfisk:


Iepen brief oan de folksfertsjintwurdigers fan Fryslân (Doete de Groot, Aksjegroep Ferwerderadiel Tegenwind)

Fjouwer natuergebieten It Fryske Gea bedrige troch wynmûneplannen

Windenergie in Fryslân: een succesvolle lobby?

Heeft de provincie al betaald voor windenergie bij Burdaard?

Wa hat it LEF en ferneatigje it histoaryske dikestelsel? / Wie heeft het LEF om het historische dijkenstelsel te vernielen?

Dubbele petten in Friese windenergie

Wild-west in de Ferwaaieradeelster windhandel


.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten