zondag 6 oktober 2019

Et Ysvermaak van Wullem en Tryn

wyze: Kaatje kom aan! 

Tryn op 'e baan! Blyf der niet staan! 
't Mot ommes nou op in reedrijen gaan! 
Ouwen bij 't vuur en et jongfolk an 't rijen, 
Dan kin men winters wel maitydsfleur krije. 
Tryn op 'e baan! Blyf der niet staan! 

Wullem, wees wys! Ik op it ys? 
'k Won ommes nooit niet op reden en prys!
'k Kin der niet teugen; ik raak uut 'e lyken; 
Steek ik van wal of dan mot ik bezwyke. 
Wullem wees wys! Ik op it ys? 
'k Stelde mij bloot voor en hoopen gegnys. 

Tryn op 'e baan! Blyf der niet staan! 
Kom maar; mij denkt et zel heel wel goed gaan. 
Knypt dij de reed, ik verbyn dij de touwen; 
Kiste niet staan bly', dan ze 'k dij wel houwe. 
Tryn op 'e baan! Blyf der niet staan! 
Ja man! ik zien 't al, et zel maar an gaan. 

.
Net-katalogisearre hânskrift yn it Waling Dykstra-argyf by Tresoar, ien A4, op de oare kant 'De oue griep', datearre novimber 1839.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten