woensdag 6 mei 2015

Lieteboek en Fryske kultuer: lêzing

Freed 8 maaie, Martinitsjerke, Boalsert, 13.30-16.00 oere. Mei in lêzing fan my oer de kulturele betsjutting fan it nije Lieteboek.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten