maandag 27 februari 2012

Feartfisk swimt nei nij rekord

Hjir by de feartfisk koene wy op 27 novimber ferline jier kundskip dwaan dat de grins fan 2800 pageviews yn ’e moanne trochbrutsen wie. Wêr is de ein? Achtenearre lêzer, op syn reis nei ûnbekende fierten, to boldly go where no fish has gone before, hat de feartfisk juster de magyske grins fan 3000 pageviews berikt.

Topper de ôfrûne moanne: ‘It gefaar is ûnder ús en it is like grien as Kermit de Kikkert’, 164 kear apart oanklikt. Op twa, nei in nek-oan-nek-race mei de treddepriiswinner: ‘Eksit Friese Pers Boekerij?’, 92 kear apart oanklikt. En it brûns giet nei Kollum 28: ‘Oehoe, it is Frysk en it kostet jild’, 91 kear apart oanklikt.

De oanmoedingingspriis giet nei it oangripend fers ‘Modern sonnet oer ’t mantsje en ’t stofsûchfamke Jantsje’ (it meast lêzen gedicht, 38 kear oanklikt) en de earfolle fermelding is foar in lyts bewyske lokaal-krityske ferslachjouwing, ‘Iisferiening Winaam makket baanfak jiskefrij’ (34 kear).

Leave klikkers, tanksy jim giet de reis fierder. Klik, klik, klik en bliuw de feartfisk folgjen op al syn noait net earlik te achterheljen wetterwegen..

Geen opmerkingen:

Een reactie posten