dinsdag 27 maart 2018

Hegebuorren 8

Dominânsje is it stjoeren fan ’e feroaring. 
It doarpke Holwert, och, hoe’t soks giet, 
wa kin ’t wat skele wêr’t Waling-om sit 
belearjende fersen te skriuwen? Boring

Mar Haitskemuoi soe der oer opsprekke: 
de skande fan ’t oan pún fallen dichtershûs, 
de nijbrykse pronkmiljoenen by de rûs; 
’t ferrot kesyn, dat har skepper begekket. 

De ankerpet-elite leit mei mienskipsjild 
te kwartetten yn ’n dêrfoar oanlein fjild, 
en ik sjoch dat de seecruiser oppoetst is 

yn in haven der kommen út bekommernis 
fan ’e Fryske polityk mei rykdom. En no sil ’t 
Walinghúske gean nei de ferdommenis..

Geen opmerkingen:

Een reactie posten