maandag 7 oktober 2019

Goodbye Fers2

Fan no ôf, nei hast fiif jier en hast fjirtich essees, bin ik gjin redakteur mear fan Fers2. Tank oan de pear minsken dy't teksten ynstjoerden, en foar alle oaren: shame on you. Myn online publikaasjes ferskine tenei inkeld hjir op de Feartfisk. Mar jo kinne noch altyd yn it goede rychje telâne komme: stjoer yn! ynfo@fers2.eu.

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten