maandag 2 april 2018

It ynstitút

De Kommisje is neffens Boltanski’s skets 
it bêst te sjen as lichem sûnder holle. 
Dat is mear as wat sosjologe-geswets; 
de provinsjale útfieringsregeling ferfollet 

bline, anonime dreamen. Mei pine yn it liif 
wykt it wurd as weesbern fan ’e minsken, 
mar hat, alle Fryskpraters ta geriif, 
net te kontrolearjen kursuswinsken. 

Wat weiwaard, hat net diskutabel bestien. 
En in nij bonkerak is net samar te lien, 
inkeld foar slapstick, dy’t syn krabbel set. 

Dan bist der wis fan – it daget dy wat let –: 
it lespakket is in meisizzenskipsleas wûnder 
mei neimakke legalisearring derûnder..

Geen opmerkingen:

Een reactie posten