dinsdag 3 april 2018

De stifting

Yn in stille opkeamer mei postbus en e-adres 
foar skriuwerij yn eigen taal en dialekten, 
en mei in bepaald bysûndere mindfulness 
foar ‘fernijende en tradisjonele projekten’, 

komme de alles karrende netwurkers gear 
te kedizen oer leafst trije literêre prizen. 
Oer Douwe, Rink en Rely rint it drok petear 
by Gysbert del, nei Fedde Schurer, de ferliezer. 

Boppe de skoarstienmantel de konservator, 
letterknecht ta 't lêst en skriklik imperator, 

lit aloan en wer de nammen troch him gean 
fan Jan sûnder lân - wêrhinne ferfearn? -

en fan achterbliuwers, masters yn autonomy, 
no benefisjinten fan in goederjouske oligargy.
.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten