donderdag 29 maart 2018

Nij Hiddum-Hou

         De eagen siikje hâld en hulpe,  
         De fuotten traapje om it libben…  

                          Obe Postma 

Tusken Koarnwert, Wûns en Surch 
sûge njoggen stielen mûnen tuorreheech 
jin út ’e bonken, dei en nacht, it murch. 
Tiphichten waaie de lannen leech,

om mei 42 megawatt de ponge fol 
te blieden fan ferrieders, dy’t foar in sint 
har Mem ferkeapje as goedkeape snol. 
Dat wol sizze, as it jild it wint. 

Mar út ’e reidwâlen fan sleat en feart, 
de singels om ’e hôven, de pôlen yn it lân, 
boskje – sels it finkje út ’e kouwe – 

alle krûpers, rinners, greidefûgels gear 
tsjin ’t gekkewurk fan ’t minsklik ûnferstân 
en dat fan deputearre De Rouwe.


.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten