dinsdag 27 maart 2018

Bûtlân

In krûdich jongkeardel, hy bokselet om ’e 
sodzige bûtlannen hinne, yn ’e kroade
terpsmodder foar leger simmerpeil  
tsjin 'e driging fan oerstal op ’e neil. 

Klaver, fladderguod en soere surk 
dûke wei foar ’t flakskowerswurk 
en bepompeblêde tanks fol bargestront 
ûnderwrotte ’t derogaasjefront.

In bleek studint produsearret agrokultuer: 
hy lêst him troch de fariaasje hinne, 
dy’t er - uteraard - net respektearje sil. 

Yn ’e modelpolders waakst ûnhuer 
it lange gers dêr’t swarte sifers rinne, 
sûn gûnzjend, Sineesk sunich, flinterstil.


.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten