zondag 2 juli 2017

Post scriptum

In boeretilbury, sa goed as nij, fjouwer heaweinen, 
   in koalsiedwein, trije strontkarren mei dongbak, 
in tamtearre molkwein, heareslide, twa izeren 
   ploegen, houtene eiden, in lânrol, in spekkiste; 

in healsliten slypstien, snijmasine, ûnderskate
   ljedders, kretten, kroaden, baskule, in beltsjetúch, 
molk- en boarnamers, ierdappelsouwen en -bakken, 
   weetmaat, botsen, gripen, foarken, klauwers, byn- 

stokken. In protsje hea, wat strie fan koarn en earte. 
   En ek in foech dongbult; boppedat in sekretêre; 
gjin koeketafels en hakblokken wurde talitten 
   aanst op it hiem, fan Ljouwert ôf goed te berikken. 

En, post scriptum, de sate jout net it frij ta stalling. 
   In dei tefoarren heart men yn it doarp al praten 
oer alles en oer elkoar; net ien docht ûnder foar de oar 
   yn ’t skatten fan de bringst, it hifkjen fan de ferkeap. 

Lange, lange jierren fan krom en troch de knibbels, 
   dogge op de dei sels wat mear as in bûssint. 
Bange, bange dagen, oft it settersguod it wol rêde 
   en yn ’t útlân it tegoed wol bankje soe; ja, 

skriuwer, alle stoarmen oer it lân fan in heechlânsboer 
   jouwe mei elkoar in lêste boargermanswente 
bûtenút. Krekt genôch, miskien, foar de Fryske literatuer, 
   in pear pallets gieltsjes op it grutte boereboelguod.


.

5 opmerkingen:

 1. 'n Abe,
  'n Boere-tilbury
  'n Coàlsied-wain
  What id der tsjin - 'n?
  'n Protsje hea
  Stoàrmen foàrken oer'noàr by doàrpsboàrgers.
  En iin 't uutlawn 't Biteguod, snijmesine.
  Bang dât 't yiéld iin 't bûtelân nèt banke.
  Belesting ûntwike, dûke.
  Wa wit, krekt genôch, miskien?

  BeantwoordenVerwijderen